ro
 
Vineri, 12. Iulie 2024.

Program de lucru cu publicul - Persoane juridice


 

 

Sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale

str. Oltului nr. 2, 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România


Tel.: 0267/316 957 interior 201, 202, 204, 206, 208

E-mail: taxeimpozitelocale@sepsi.ro

Şefi de serviciu:

Balog Otto (Serviciul de urmărire, evidenţă, încasare)

Lukáts Mária Veronika (Serviciul de constatare, impunere și control)

 

Număr fax: 0267/311 303

Număr telefon:
Compartimentul de urmarire, evidență, încasare: 0736 883 568
Compartimentul de impunere, constatare, control persoane juridice: 0736 883 569
Compartimentul de impunere, constatare, control persoane fizice: 0736 883 567

Compartimentul de impunere, constatare, control persoane fizice


Contact:
str. Oltului nr 2., 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

 


Atribuţii:
•   Impunerea şi controlul impozitelor şi taxelor locale
•   Identificarea surselor de venit, ţinerea evidenţei contribuabililor persoane fizice
•   Luarea şi scoaterea în/din evidenţă, după caz a clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport
•   Verificarea autenticităţii documentelor prezentate
•   Soluţionarea plângerilor, obiecţiunilor şi contestaţiilor formulate la actele de control şi impunere
•   Eliberarea adeverinţelor, certificatelor de atestare fiscală

 

 

Stimați contribuabili,

În cazul utilizării procedurii de programare on-line la ghișeele Direcției Finanțe Publice Municipale, în vederea asigurării funcționalității optime a procedurii,  Vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:

  • Efectuarea programării Vă dă dreptul de a beneficia de servicii de impozitare la data și la ora la care v-ați programat și aveți la dispoziție 10/15 minute (în funcție de serviciul ales) la ghișeul la care veți fi chemat de colegii noștri. În cazul în care Vă prezentați pe bază de programare on-line nu trebuie să solicitați număr de ordine de la aparatul din incinta biroului, veți fi chemat la ora la care v-ați programat. Dacă nu Vă prezentați la ora rezervată, urmează să solicitați bilet de ordine și vi se prestează serviciul la ghișeu în ordinea stabilită de biletul emis de aparatul din incinta biroului;
  • Vă rugăm să vă prezentați la ghișeu cu declarațiile completate și documentele pregătite, în caz contrar colegii noștri vor fi nevoiți să Vă orienteze spre ghișeul de consiliere cetățeni unde nu veți beneficia de programarea făcută; informații privind declarațiile de impunere și documente necesare a fi anexate regăsiți la subtitlul Formulare, respectiv Informații utile 
  • Programări on-line nu pot fi făcute pentru serviciul Plată;
  • În cazul în care sunteți interesat de servicii diferite, trebuie să faceți programare la fiecare serviciu în parte, fără suprapunerea programărilor;    

 

 

Procedură de lucru la ghișeul nr. 3 și 4

I. Programare online – declarare/ scoatere din evidență mijloace de transport (documentele se prelucrează imediat), declarare/ scoatere din evidență imobile, certificat de atestare fiscală, executare silită

  • Persoanele care și-au programat online sau prin telefon prezența la ghișeu au prioritate față de persoanele care se prezintă fără programare
  • Vă rugăm să nu îngreunați activitatea ghișeului prin prezentarea declarațiilor incomplete sau necompletate, în caz contrar programările se pot decala

II.Programare online – înregistrare declarații de impunere/ scoatere din evidență mijloace de transport (documentele se prelucrează în cca. 2 zile lucrătoare)

  • În cazul în care optați pentru acest serviciu vă rugăm să prezentați declarații completate și documentații complete, în caz contrar termenul de prelucrare a documentelor urmează să fie decalat în funcție de data completării documentației cu cele sesizate de reprezentantul organului fiscal  
  • Persoanele care și-au programat online sau prin telefon prezența la ghișeu au prioritate față de persoanele care se prezintă fără programare
  • Vă rugăm să nu îngreunați activitatea ghișeului prin prezentarea declarațiilor incomplete sau necompletate, în caz contrar programările se pot decala
  • Eliberarea documentelor solicitate va avea loc în a 3-a zi lucrătoare, între orele 12-13, nefiind necesară programarea prezenței la ghișeu

 

 

Vă mulțumim!

 

 

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR DE PERSOANE JURIDICE

•    Declaraţie de impunere;
•    În cazul clădirilor aflate în proprietate, actul de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, contract de schimb, hotărârea AGA privind fuziunea/ divizarea societăţii comerciale, act de adjudecare, extras CF din care rezultă intabularea dreptului de proprietate;  
•    iar în cazul clădirilor dobândite cu titlu de construire: autorizaţia de construire şi procesul verbal de recepţie a lucrărilor, extras CF din care rezultă intabularea imobilului construit;
•    în cazul clădirilor demolate: autorizaţia de demolare şi procesul verbal de recepţie la lucrărilor de demolare.
Aceste acte se depun în xerocopie şi se prezintă în original, pentru confruntare;
•    În cazul clădirilor concesionate sau închiriate, ori deţinute în administrare: xerocopia contractului de concesiune, închiriere sau actului de predare în administrare, după caz, cu prezentarea originalului, pentru confruntare;Certificatul emis de proprietar, prin care se confirmă data înregistrării imobilului în contabilitatea proprietarului, valoarea de inventar al clădirii şi data ultimei reevaluări;
•    Copie certificat de înregistrare la Registrul comerţului al persoanei juridice, cu prezentarea originalului pentru confruntare;


ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR DE CĂTRE PERSOANELE JURIDICE

•    Declaraţie de impunere în două exemplare;
•    În cazul terenurilor aflate în proprietate, actul de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, contract de schimb, hotărârea AGA privind fuziunea/ divizarea societăţii comerciale, act de adjudecare, extras CF privind imobilul;  
Aceste acte se depun în xerocopie, cu prezentarea lor în original, pentru confruntare;
•    În cazul terenurilor concesionate sau închiriate, ori deţinute în administrare: xerocopia contractului de concesiune, închiriere sau actului de predare în administrare, după caz, cu prezentarea originalului, pentru confruntare;
•    Copie certificat de înregistrare la Registrul comerţului al persoanei juridice, cu prezentarea originalului pentru confruntare;
 

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT DE CĂTRE PERSONELE JURIDICE

•    Declaraţie de impunere în două exemplare;
•    Actul de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, factură fiscală (tradusă în limba română, după caz), contract de leasing financiar, process verbal ;  
•    Fişa de înmatriculare a mijlocului de transport;
•    Cartea de identitate a mijlocului de transport;
•    Certificatul de atestare fiscală privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale faţă de bugetul local al administraţiei publice locale pe raza căruia era declarată anterior cumpărării mijlocul de transport;
•    Copie certificat de înregistrare la Registrul comerţului al persoanei juridice, cu prezentarea originalului pentru confruntare;
Aceste acte se depun în xerocopie, cu prezentarea lor în original, pentru confruntare;


ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA/ RADIEREA DIN EVIDENŢĂ AL MIJLOACELOR DE TRANSPORT DE CĂTRE PERSONELE JURIDICE

•    Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă al mijloacelor de transport ;
•     contract de vânzare-cumpărare, factură fiscală (tradusă în limba română, după caz), contract de donaţie, adeverinţă de dezmembrare;
•    Fişa de înmatriculare a mijlocului de transport;
•    Cartea de identitate a mijlocului de transport;

Aceste acte se depun în copie, cu prezentarea lor în original, pentru confruntare.

După scoaterea din evidența fiscală a mijlocului de transport este necesară radierea acestuia și din evidențele Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și obținerea certificatului de radiere!
ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA ŞI STABILIREA TAXEI PENTRU SERVICII DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

•    Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate;
•    Copia autorizaţiei de construire, cu prezentarea originalului pentru confruntare;
•    Copie certificat de înregistrare la Registrul comerţului al persoanei juridice, cu prezentarea originalului pentru confruntare;


ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI LA BUGETUL LOCAL PENTRU PERSOANE JURIDICE

•    Cerere tip eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozite şi taxe locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoane juridice;
•    Ultima balanţă de verificare sintetică;
•    Lista mijlocului fix. 

 


TOATE ACTELE SE PREZINTĂ ÎN ORIGINAL ŞI COPIE!  ACTELE ORIGINALE NU SE REŢIN!


 

Biroul de urmărire, evidenţă, încasare


Contact:
str. Oltului nr 2., 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

Atribuţii:
•   Urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor, amenzilor şi a altor venituri ale bugetului local;
•   Stingerea creanţelor bugetului local prin diferite modalităţi de executare silită: poprire, executare silită a bunurilor mobile şi imobile.

Modalităţi de plată a impozitelor şi taxelor locale:


1. Plata cu numerar:
•   se poate efectua la ghişeul de impozite şi taxe a Primăriei mun. Sfântu Gheorghe
2. Plata cu ordin de plată:
•   se poate efectua prin banca unde  contribuabilul are cont deschis
Beneficiar: Municipiul Sfântu Gheorghe, Primăria
Banca beneficiar: Trezoreria mun.Sfântu Gheorghe
C.U.Î: 4404605
Pentru codul de cont corespunzator plăţii dorite, vă rugăm accesaţi lista cu conturile IBAN
3. Plata cu card:
•   se poate efectua prin intermediul cititorului electronic POS instalat la ghişeul de impozite şi taxe a Primăriei mun.Sfântu Gheorghe
4. Plata prin mandat poştal
5. Plata online


Compartimentul financiar operativ


Contact:
str. Oltului nr. 2, 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România
 
Atribuţii:

•   evidenţa operativă la toate capitolele de venituri conform legislaţiei.
•   întocmirea situaţiilor şi rapoartelor periodice;
•   colectarea documentelor necesare dosarului pentru acordarea creditelor bancare;
•   relaţii cu alte instituţii, organizaţii financiare ;
•   ţinerea evidenţei subregistrului datoriei publice;
•   ridicarea şi verificarea documentelor bancare;
•   întocmirea facturilor;
•   efectuarea restituirilor către contribuabili;
•   operarea încasărilor efectuate prin bancă;
•   întocmirea documentaţiilor necesare pentru virarea sumelor datorate altor instituţii.
 

Biroul de impozite şi taxe – persoane juridice


Contact:
str. Oltului nr 2., 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România