ro
 
Vineri, 27. Ianuarie 2023.

Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Municipale


Sediul:
str. Oltului, nr. 2


Program:
Luni - Miercuri: 8.:00-15.00
Joi: 8:00-16:00
Vineri: 8:00-13:30

Aveți posibilitatea consultării sumelor de plată pe site-ul ghiseul.ro. După logare pe site puteți efectua și plata obligațiilor fiscale, cu cardul bancar.

 

Activitatea de contencios administrativ-fiscal:

  • Dosare litigioase pe rolul instanţelor de judecată deschise, având ca obiect contencios administrativ-fiscal și contestații la executare silită la care UAT prin organul fiscal local este parte.

  • Contestaţii administrativ-fiscale soluţionate

  • Dosare de contencios administrativ-fiscal pe rolul instanțelor

  • Dosare de insolvență pe rolul instanțelor

  • Activitate în cadrul Comisiei constituite în baza Dispoziției nr. 1532/2016

 

Sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale

str. Oltului nr. 2, 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România


Tel.: 0267/316 957 interior 200

E-mail: taxeimpozitelocale@sepsi.ro

Şefi de serviciu:

Balog Otto (Serviciul de urmărire, evidenţă, încasare)

Lukáts Mária Veronika (Serviciul de constatare, impunere și control)

 

Număr fax: 0267/311 303

Număr telefon:
Compartimentul de urmarire, evidență, încasare: 0736 883 568
Compartimentul de impunere, constatare, control persoane juridice: 0736 883 569
Compartimentul de impunere, constatare, control persoane fizice: 0736 883 567

Compartimentul de impunere, constatare, control persoane fizice


Contact:
str. Oltului nr 2., 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

Atribuţii:
•   Impunerea şi controlul impozitelor şi taxelor locale
•   Identificarea surselor de venit, ţinerea evidenţei contribuabililor persoane fizice
•   Luarea şi scoaterea în/din evidenţă, după caz a clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport
•   Verificarea autenticităţii documentelor prezentate
•   Soluţionarea plângerilor, obiecţiunilor şi contestaţiilor formulate la actele de control şi impunere
•   Eliberarea adeverinţelor, certificatelor de atestare fiscală

 ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI LA BUGETUL LOCAL PENTRU PERSOANE FIZICE
•   Cerere Tip ;
•   Buletinul sau Cartea de identitate
În cazul în care moştenitorii vin să solicite un certificat fiscal se va prezenta şi certificatul de deces, actul din care să rezulte gradul de rudenie şi buletinul de identitate al moştenitorului).
După caz, se mai prezintă:
•   Certificat de moştenitor;
•   Certificat de deces;
•   Extras de carte funciară;
•   Certificat de naştere;
•   Certificat de căsătorie;
•   Sentinţă de divorţ;
•   Cartea de identitate al autovehiculului;


NOTĂ: 
A)   Certificatul fiscal se va elibera,  personal proprietarului, pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate, după caz.
B)   În situaţia în care proprietarul nu se poate prezenta, se va desemna un reprezentant prin procură notarială sau împuternicire avocaţială.

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN ŢARĂ
•   Declaraţie de impunere pentru mijloacele de transport deţinute de persoane fizice ;
•   Act de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, factură fiscală, certificat de moştenitor, contract de donaţie; etc.
•   Cartea de identitate a vehiculului;
•   Certificat de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor fiscale locale datorate autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază se afla bunul cumpărat; - dacă este cazul
•   Buletin/Carte de identitate;

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN STRĂINĂTATE

•   Declaraţie de impunere pentru mijloacele de transport deţinute de persoane fizice;
•   Contract de vânzare/cumpărare netradus;
•   Contract de vânzare/cumpărare tradus în limba română - traducere legalizată;
•   Carte de identitate a mijlocului de transport (originală-netradusă, traducere legalizată, cartea emisă de R.A.R.);
•   Chitanţă vamală sau adeverinţă de achitare a taxei vamale;
•   Buletin/Carte de identitate;

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE ÎN LEASING
•   Declaraţie de impunere: pentru mijloacele de transport deţinute de persoane fizice ;
•   Act de proprietate: contract de leasing;
•   Carte de identitate a mijlocului de transport;
•   Buletin/Carte de identitate;

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA APARTAMENTELOR
•  Declaraţie de impunere ;
•   Act de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărâre judecătorească definitivă, act de partaj şi vânzare-cumpărare, contract de întreţinere, contract de schimb;
•   Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii;

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR (CASELOR)
•   Declaraţie de impunere;
•   Act de proprietate: contract vânzare/cumpărare, certificat de moştenire, act de donaţie, hotărâre judecătorească definitivă, act de partaj şi vânzare/cumpărare contract de întreţinere, contract de schimb;
•   Schiţa construcţiei: casă de locuit, casă de odihnă, garaj, pivniţă, anexe, alte construcţii, cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a imobilului;
•   Extras de carte funciară
•   Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii;

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR NOI (construcţii noi)
•   Declaraţie de impunere ;
•   Autorizaţia de constructie şi procesul-verbal de receptie;
•   Autorizatia de demolare si procesul verbal incheiat referitor la suprafata demolata, data terminarii lucrarii;
•   Schiţa construcţiei: casă de locuit, casă de odihnă, garaj, pivniţă, anexe, alte construcţii, cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a imobilului;
•   Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii;

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA GARAJELOR

•   Declaraţie de impunere;
•   Act de proprietate: contract vânzare-cumpărare, autorizaţia de construcţie etc.;
•   Contract de inchiriere teren – de la Biroul Patrimoniu
•   Schiţa construcţiei: cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a garajului;
•   Buletin/Carte de identitate

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR
•   Act de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărâre judecătorească definitivă, act de partaj şi vânzare-cumpărare, titlu de proprietate, ordin emis de Prefectură etc.;
•   Declaraţie de la Registrul Agricol atât pentru terenurile situate în intravilan cât şi pentru extravilan pe categorii de folosinţă ;
•   Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii;

ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA/ RADIEREA DIN EVIDENŢĂ AL MIJLOACELOR DE TRANSPORT
•   Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă al mijloacelor de transport ;
•   După caz:
Contract de vânzare-cumpărare,
Factură fiscală,
Contract de donaţie,
Adeverinţă de dezmembrare;
•   Cartea de identitate a mijlocului de transport;
•   Buletinul/Cartea de identitate a proprietarului

După scoaterea din evidența fiscală a mijlocului de transport este necesară radierea acestuia și din evidențele Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și obținerea certificatului de radiere!


SCUTIRI

PENSIONARI
ACTELE NECESARE
•   Cerere scrisă
•   Copie de pe cartea/buletinul de identitate
•   Ultimul talon de pensie al proprietarului
•   Adeverinţă privind veniturile realizate, eliberată de ANAF Covasna
Contribuabilii beneficiază de această facilitate, în cazul în care, la data depunerii cererii nu figurează în evidenţele fiscale cu debite restante!
Nu beneficiază de reducere persoanele care au în proprietate clădiri sau terenuri în afara clădirii şi a terenului aferent clădirii utilizate ca domiciliu!
 
PERSOANE ÎNCADRATE ÎN GRADUL I  DE INVALIDITATE
ACTELE NECESARE
•   Cerere scrisă
•   Copie de pe cartea/buletinul de identitate
•   Certificat medical - copie
•   Certificat de căsătorie – copie – dacă este cazul
•   Extras carte funciară - copie - opţional


TOATE ACTELE SE PREZINTĂ ÎN ORIGINAL ŞI COPIE!  ACTELE ORIGINALE NU SE REŢIN!


 

Biroul de urmărire, evidenţă, încasare


Contact:
str. Oltului nr 2., 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

Atribuţii:
•   Urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor, amenzilor şi a altor venituri ale bugetului local;
•   Stingerea creanţelor bugetului local prin diferite modalităţi de executare silită: poprire, executare silită a bunurilor mobile şi imobile.

Modalităţi de plată a impozitelor şi taxelor locale:


1. Plata cu numerar:
•   se poate efectua la ghişeul de impozite şi taxe a Primăriei mun. Sfântu Gheorghe
2. Plata cu ordin de plată:
•   se poate efectua prin banca unde  contribuabilul are cont deschis
Beneficiar: Municipiul Sfântu Gheorghe, Primăria
Banca beneficiar: Trezoreria mun.Sfântu Gheorghe
C.U.Î: 4404605
Pentru codul de cont corespunzator plăţii dorite, vă rugăm accesaţi lista cu conturile IBAN
3. Plata cu card:
•   se poate efectua prin intermediul cititorului electronic POS instalat la ghişeul de impozite şi taxe a Primăriei mun.Sfântu Gheorghe
4. Plata prin mandat poştal
5. Plata online


Compartimentul financiar operativ


Contact:
str. Oltului nr. 2, 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România
 
Atribuţii:

•   evidenţa operativă la toate capitolele de venituri conform legislaţiei.
•   întocmirea situaţiilor şi rapoartelor periodice;
•   colectarea documentelor necesare dosarului pentru acordarea creditelor bancare;
•   relaţii cu alte instituţii, organizaţii financiare ;
•   ţinerea evidenţei subregistrului datoriei publice;
•   ridicarea şi verificarea documentelor bancare;
•   întocmirea facturilor;
•   efectuarea restituirilor către contribuabili;
•   operarea încasărilor efectuate prin bancă;
•   întocmirea documentaţiilor necesare pentru virarea sumelor datorate altor instituţii.
 

Biroul de impozite şi taxe – persoane juridice


Contact:
str. Oltului nr 2., 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

 

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR DE PERSOANE JURIDICE

•    Declaraţie de impunere;
•    În cazul clădirilor aflate în proprietate, actul de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, contract de schimb, hotărârea AGA privind fuziunea/ divizarea societăţii comerciale, act de adjudecare, extras CF din care rezultă intabularea dreptului de proprietate;  
•    iar în cazul clădirilor dobândite cu titlu de construire: autorizaţia de construire şi procesul verbal de recepţie a lucrărilor, extras CF din care rezultă intabularea imobilului construit;
•    în cazul clădirilor demolate: autorizaţia de demolare şi procesul verbal de recepţie la lucrărilor de demolare.
Aceste acte se depun în xerocopie şi se prezintă în original, pentru confruntare;
•    În cazul clădirilor concesionate sau închiriate, ori deţinute în administrare: xerocopia contractului de concesiune, închiriere sau actului de predare în administrare, după caz, cu prezentarea originalului, pentru confruntare;Certificatul emis de proprietar, prin care se confirmă data înregistrării imobilului în contabilitatea proprietarului, valoarea de inventar al clădirii şi data ultimei reevaluări;
•    Copie certificat de înregistrare la Registrul comerţului al persoanei juridice, cu prezentarea originalului pentru confruntare;


ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR DE CĂTRE PERSOANELE JURIDICE

•    Declaraţie de impunere în două exemplare;
•    În cazul terenurilor aflate în proprietate, actul de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, contract de schimb, hotărârea AGA privind fuziunea/ divizarea societăţii comerciale, act de adjudecare, extras CF privind imobilul;  
Aceste acte se depun în xerocopie, cu prezentarea lor în original, pentru confruntare;
•    În cazul terenurilor concesionate sau închiriate, ori deţinute în administrare: xerocopia contractului de concesiune, închiriere sau actului de predare în administrare, după caz, cu prezentarea originalului, pentru confruntare;
•    Copie certificat de înregistrare la Registrul comerţului al persoanei juridice, cu prezentarea originalului pentru confruntare;
 

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT DE CĂTRE PERSONELE JURIDICE

•    Declaraţie de impunere în două exemplare;
•    Actul de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, factură fiscală (tradusă în limba română, după caz), contract de leasing financiar, process verbal ;  
•    Fişa de înmatriculare a mijlocului de transport;
•    Cartea de identitate a mijlocului de transport;
•    Certificatul de atestare fiscală privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale faţă de bugetul local al administraţiei publice locale pe raza căruia era declarată anterior cumpărării mijlocul de transport;
•    Copie certificat de înregistrare la Registrul comerţului al persoanei juridice, cu prezentarea originalului pentru confruntare;
Aceste acte se depun în xerocopie, cu prezentarea lor în original, pentru confruntare;


ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA/ RADIEREA DIN EVIDENŢĂ AL MIJLOACELOR DE TRANSPORT DE CĂTRE PERSONELE JURIDICE

•    Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă al mijloacelor de transport ;
•     contract de vânzare-cumpărare, factură fiscală (tradusă în limba română, după caz), contract de donaţie, adeverinţă de dezmembrare;
•    Fişa de înmatriculare a mijlocului de transport;
•    Cartea de identitate a mijlocului de transport;

Aceste acte se depun în copie, cu prezentarea lor în original, pentru confruntare.

După scoaterea din evidența fiscală a mijlocului de transport este necesară radierea acestuia și din evidențele Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și obținerea certificatului de radiere!


ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA ŞI STABILIREA TAXEI PENTRU SERVICII DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

•    Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate;
•    Copia autorizaţiei de construire, cu prezentarea originalului pentru confruntare;
•    Copie certificat de înregistrare la Registrul comerţului al persoanei juridice, cu prezentarea originalului pentru confruntare;


ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI LA BUGETUL LOCAL PENTRU PERSOANE JURIDICE

•    Cerere tip eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozite şi taxe locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoane juridice;
•    Ultima balanţă de verificare sintetică;
•    Lista mijlocului fix.