ro
 
Vineri, 12. Iulie 2024.

Program de lucru cu publicul - Persoane fizice


Sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale

str. Oltului nr. 2, 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

PROGRAM:

Luni - Miercuri: 8.:00-15.00
Joi: 8:00-16:00
Vineri: 8:00-13:30

Tel.: 0267/316 957 interior 201, 202, 204, 206, 208

E-mail: taxeimpozitelocale@sepsi.ro

Şefi de serviciu:

Balog Otto (Serviciul de urmărire, evidenţă, încasare)

Lukáts Mária Veronika (Serviciul de constatare, impunere și control)

 

Număr fax: 0267/311 303

Număr telefon:
Compartimentul de urmarire, evidență, încasare: 0736 883 568
Compartimentul de impunere, constatare, control persoane juridice: 0736 883 569
Compartimentul de impunere, constatare, control persoane fizice: 0736 883 567

Compartimentul de impunere, constatare, control persoane fizice


Contact:
str. Oltului nr 2., 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

 


Atribuţii:
•   Impunerea şi controlul impozitelor şi taxelor locale
•   Identificarea surselor de venit, ţinerea evidenţei contribuabililor persoane fizice
•   Luarea şi scoaterea în/din evidenţă, după caz a clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport
•   Verificarea autenticităţii documentelor prezentate
•   Soluţionarea plângerilor, obiecţiunilor şi contestaţiilor formulate la actele de control şi impunere
•   Eliberarea adeverinţelor, certificatelor de atestare fiscală

 

 

Stimați contribuabili,

În cazul utilizării procedurii de programare on-line la ghișeele Direcției Finanțe Publice Municipale, în vederea asigurării funcționalității optime a procedurii,  Vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:

  • Efectuarea programării Vă dă dreptul de a beneficia de servicii de impozitare la data și la ora la care v-ați programat și aveți la dispoziție 10/15 minute (în funcție de serviciul ales) la ghișeul la care veți fi chemat de colegii noștri. În cazul în care Vă prezentați pe bază de programare on-line nu trebuie să solicitați număr de ordine de la aparatul din incinta biroului, veți fi chemat la ora la care v-ați programat. Dacă nu Vă prezentați la ora rezervată, urmează să solicitați bilet de ordine și vi se prestează serviciul la ghișeu în ordinea stabilită de biletul emis de aparatul din incinta biroului;
  • Vă rugăm să vă prezentați la ghișeu cu declarațiile completate și documentele pregătite, în caz contrar colegii noștri vor fi nevoiți să Vă orienteze spre ghișeul de consiliere cetățeni unde nu veți beneficia de programarea făcută; informații privind declarațiile de impunere și documente necesare a fi anexate regăsiți la subtitlul Formulare, respectiv Informații utile 
  • Programări on-line nu pot fi făcute pentru serviciul Plată;
  • În cazul în care sunteți interesat de servicii diferite, trebuie să faceți programare la fiecare serviciu în parte, fără suprapunerea programărilor;    

 

 

Procedură de lucru la ghișeul nr. 3 și 4

I. Programare online – declarare/ scoatere din evidență mijloace de transport (documentele se prelucrează imediat), declarare/ scoatere din evidență imobile, certificat de atestare fiscală, executare silită

  • Persoanele care și-au programat online sau prin telefon prezența la ghișeu au prioritate față de persoanele care se prezintă fără programare
  • Vă rugăm să nu îngreunați activitatea ghișeului prin prezentarea declarațiilor incomplete sau necompletate, în caz contrar programările se pot decala

II.Programare online – înregistrare declarații de impunere/ scoatere din evidență mijloace de transport (documentele se prelucrează în cca. 2 zile lucrătoare)

  • În cazul în care optați pentru acest serviciu vă rugăm să prezentați declarații completate și documentații complete, în caz contrar termenul de prelucrare a documentelor urmează să fie decalat în funcție de data completării documentației cu cele sesizate de reprezentantul organului fiscal  
  • Persoanele care și-au programat online sau prin telefon prezența la ghișeu au prioritate față de persoanele care se prezintă fără programare
  • Vă rugăm să nu îngreunați activitatea ghișeului prin prezentarea declarațiilor incomplete sau necompletate, în caz contrar programările se pot decala
  • Eliberarea documentelor solicitate va avea loc în a 3-a zi lucrătoare, între orele 12-13, nefiind necesară programarea prezenței la ghișeu

 

 

Vă mulțumim!

  ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI LA BUGETUL LOCAL PENTRU PERSOANE FIZICE
•   Cerere Tip ;
•   Extras de carte funciară
•   Buletinul sau Cartea de identitate
În cazul în care moştenitorii vin să solicite un certificat fiscal se va prezenta şi certificatul de deces, actul din care să rezulte gradul de rudenie şi buletinul de identitate al moştenitorului).
După caz, se mai prezintă:
•   Certificat de moştenitor;
•   Certificat de deces;
•   Certificat de naştere;
•   Certificat de căsătorie;
•   Sentinţă de divorţ;
NOTĂ: 
A)   Certificatul fiscal se va elibera,  personal proprietarului, pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate, după caz.
B)   În situaţia în care proprietarul nu se poate prezenta, se va desemna un reprezentant prin procură notarială sau împuternicire avocaţială.

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN ŢARĂ
•   Declaraţie de impunere pentru mijloacele de transport deţinute de persoane fizice ;
•   Act de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, factură fiscală, certificat de moştenitor, contract de donaţie; etc.
•   Fişă de înmatriculare; - opţional
•   Cartea de identitate a vehiculului;
•   Certificat de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor fiscale locale datorate autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază se afla bunul cumpărat; - dacă este cazul
•   Buletin/Carte de identitate;

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN STRĂINĂTATE

•   Declaraţie de impunere pentru mijloacele de transport deţinute de persoane fizice;
•   Contract de vânzare/cumpărare netradus;
•   Contract de vânzare/cumpărare tradus în limba română - traducere legalizată;
•   Carte de identitate a mijlocului de transport (originală-netradusă, traducere legalizată, cartea emisă de R.A.R.);
•   Fişă de înmatriculare;
•   Chitanţă vamală sau adeverinţă de achitare a taxei vamale;
•   Buletin/Carte de identitate;

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE ÎN LEASING
•   Declaraţie de impunere: pentru mijloacele de transport deţinute de persoane fizice ;
•   Act de proprietate: contract de leasing;
•   Carte de identitate a mijlocului de transport;
•   Buletin/Carte de identitate;

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA APARTAMENTELOR
•  Declaraţie de impunere ;
•   Act de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărâre judecătorească definitivă, act de partaj şi vânzare-cumpărare, contract de întreţinere, contract de schimb;
•   Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii;

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR (CASELOR)
•   Declaraţie de impunere;
•   Act de proprietate: contract vânzare/cumpărare, certificat de moştenire, act de donaţie, hotărâre judecătorească definitivă, act de partaj şi vânzare/cumpărare contract de întreţinere, contract de schimb;
•   Schiţa construcţiei: casă de locuit, casă de odihnă, garaj, pivniţă, anexe, alte construcţii, cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a imobilului;
•   Extras de carte funciară
•   Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii;

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR NOI (construcţii noi)
•   Declaraţie de impunere ;
•   Autorizaţia de constructie şi procesul-verbal de receptie;
•   Autorizatia de demolare si procesul verbal incheiat referitor la suprafata demolata, data terminarii lucrarii;
•   Schiţa construcţiei: casă de locuit, casă de odihnă, garaj, pivniţă, anexe, alte construcţii, cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a imobilului;
•   Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii;

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA GARAJELOR

•   Declaraţie de impunere;
•   Act de proprietate: contract vânzare-cumpărare, autorizaţia de construcţie etc.;
•   Contract de inchiriere teren – de la Biroul Patrimoniu
•   Schiţa construcţiei: cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a garajului;
•   Buletin/Carte de identitate

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR
•   Act de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărâre judecătorească definitivă, act de partaj şi vânzare-cumpărare, titlu de proprietate, ordin emis de Prefectură etc.;
•   Declaraţie de la Registrul Agricol atât pentru terenurile situate în intravilan cât şi pentru extravilan pe categorii de folosinţă ;
•   Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii;

ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA/ RADIEREA DIN EVIDENŢĂ AL MIJLOACELOR DE TRANSPORT
•   Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă al mijloacelor de transport;
•   După caz:
Contract de vânzare-cumpărare,
Factură fiscală,
Contract de donaţie,
Adeverinţă de dezmembrare;
•   Cartea de identitate a mijlocului de transport;
•   Buletinul/Cartea de identitate a proprietarului

După scoaterea din evidența fiscală a mijlocului de transport este necesară radierea acestuia și din evidențele Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și obținerea certificatului de radiere!SCUTIRI

PENSIONARI
ACTELE NECESARE
•   Cerere scrisă
•   Copie de pe cartea/buletinul de identitate
•   Ultimul talon de pensie al proprietarului
•   Adeverinţă privind veniturile realizate, eliberată de ANAF Covasna
Contribuabilii beneficiază de această facilitate, în cazul în care, la data depunerii cererii nu figurează în evidenţele fiscale cu debite restante!
Nu beneficiază de reducere persoanele care au în proprietate clădiri sau terenuri în afara clădirii şi a terenului aferent clădirii utilizate ca domiciliu!
 
PERSOANE ÎNCADRATE ÎN GRADUL I  DE INVALIDITATE
ACTELE NECESARE
•   Cerere scrisă
•   Copie de pe cartea/buletinul de identitate
•   Certificat medical - copie
•   Certificat de căsătorie – copie – dacă este cazul
•   Extras carte funciară - copie - opţional


TOATE ACTELE SE PREZINTĂ ÎN ORIGINAL ŞI COPIE!  ACTELE ORIGINALE NU SE REŢIN!


 

Biroul de urmărire, evidenţă, încasare


Contact:
str. Oltului nr 2., 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

Atribuţii:
•   Urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor, amenzilor şi a altor venituri ale bugetului local;
•   Stingerea creanţelor bugetului local prin diferite modalităţi de executare silită: poprire, executare silită a bunurilor mobile şi imobile.

Modalităţi de plată a impozitelor şi taxelor locale:


1. Plata cu numerar:
•   se poate efectua la ghişeul de impozite şi taxe a Primăriei mun. Sfântu Gheorghe
2. Plata cu ordin de plată:
•   se poate efectua prin banca unde  contribuabilul are cont deschis
Beneficiar: Municipiul Sfântu Gheorghe, Primăria
Banca beneficiar: Trezoreria mun.Sfântu Gheorghe
C.U.Î: 4404605
Pentru codul de cont corespunzator plăţii dorite, vă rugăm accesaţi lista cu conturile IBAN
3. Plata cu card:
•   se poate efectua prin intermediul cititorului electronic POS instalat la ghişeul de impozite şi taxe a Primăriei mun.Sfântu Gheorghe
4. Plata prin mandat poştal
5. Plata online


Compartimentul financiar operativ


Contact:
str. Oltului nr. 2, 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România
 
Atribuţii:

•   evidenţa operativă la toate capitolele de venituri conform legislaţiei.
•   întocmirea situaţiilor şi rapoartelor periodice;
•   colectarea documentelor necesare dosarului pentru acordarea creditelor bancare;
•   relaţii cu alte instituţii, organizaţii financiare ;
•   ţinerea evidenţei subregistrului datoriei publice;
•   ridicarea şi verificarea documentelor bancare;
•   întocmirea facturilor;
•   efectuarea restituirilor către contribuabili;
•   operarea încasărilor efectuate prin bancă;
•   întocmirea documentaţiilor necesare pentru virarea sumelor datorate altor instituţii.