ro
 
Vineri, 12. Iulie 2024.

Prevederi importante


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
ATRAGE ATENŢIA CONTRIBUABILILOR ASUPRA URMĂTOARELOR PREVEDERI LEGALE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE

Conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, orice persoană care deţine în proprietate la data de 31 decembrie 2023 clădiri, terenuri sau mijloace de transport, datorează impozit pe tot anul 2024.

Nivelul impozitelor și taxelor locale s-a modificat față de anul 2023, cu 13,8 % prin indexarea cu rata inflației. 
Se acordă bonificație pentru plata cu anticipaţie a impozitului / taxei pe clădire, pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul an de către persoanele fizice şi juridice, în cuantum de 9%, în perioada 1 ianuarie- 31 martie. Bonificaţia se acordă contribuabililor care la data plăţii impozitelor nu figurează cu obligaţii restante către bugetul local.
Se menţine obligaţia declarării în termen de 30 de zile al oricărui fapt care naşte modificări ce afectează situaţia fiscală al contribuabilului.

Bonificațiile acordate pentru plata cu anticipație, până la data de 31 martie a anului, a impozitului/taxei pe clădire, teren și a impozitului asupra mijloacelor de transport, se stabilesc la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani şi prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani, cu excepţia cazului în care prin rotunjire rezultă o valoare a bonificaţiei mai mare de 10% din impozit, caz în care rotunjirea bonificaţiei se face prin diminuare.

În cazul clădirilor cu destinație nerezidențială rapoartele de evaluare întocmite de un evaluator autorizat (ANEVAR), document care reflectă valoarea fiscală a clădirii la data de 31 decembrie an anterior, urmează să se prezinte organului fiscal cel târziu până la primul termen de plată (31 martie din an curent).
În cazul bunurilor proprietate privată sau publică al statului sau al unității administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, se stabilește obligația de plată a taxei pe teren/ pe clădire în sarcina titularului dreptului de administrare, folosință sau concesiune. Obligația de plată a taxei pe teren/ pe clădire, în cazul în care dreptul de folosință/administrare/concesionare este atribuită în baza unor contracte încheiate pe perioade mai mici de 1 an,este lunară. În cazul contractelor mai mari de 1 an, obligația de plată a taxei pe clădire/teren este semestrială, cu scadență pe 31 martie, respectiv 30 septembrie și se datorează începănd cu data de 1 ianuarie a anului următor.
Sunt supuse impozitării mijloacele de transport înmatriculate sau înregistrate.

Persoanele care au înstrăinat/dobândit mijloace de transport după data de 29.08.2016 vor prezenta, sub sancțiunea neopozabilității față de organul fiscal local, actul de îstrăinare/dobândire încheiat după modelul „Contractul de înstrăinare - dobândire a unui mijloc de transport” (ITL – 054), care se poate descărca de pe www.sfantugheorgheinfo.ro/Taxe locale), care prezintă avantajul că nu mai trebuie însoțit de un certificat de atestare fiscală, dacă organul fiscal local completează informațiile în cadranul B din tipizat.

Termenele de plată al impozitelor/taxelor locale este 31 martie, respectiv 30 septembrie an curent.
Pentru neplata la termen a impozitelor/taxelor se plătesc majorări de întârziere conform actelor normative în vigoare. Nivelul majorărilor de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună/fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

În baza H.C.L. nr. 106/2019 pentru obligaţiile fiscale restante datorate bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu termene scadente până la data depunerii cererii de acordare a eşalonării la plată se pot acorda, la cererea temeinic justificată a contribuabilului, înlesniri sub forma eşalonării la plată pe o perioadă de cel mult 6 luni.  Procedura se aplică contribuabililor persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, indiferent de modul de organizare. Eşalonarea de plată  se acordă pentru:  obligaţiile fiscale datorate în valoare totală de minimum 1.000 lei în cazul persoanelor fizice  și pentru sumele datorate în valoare totală de minim 3.000 lei, în cazul persoanelor juridice, în condiăția prezentării de garanții pentru sumele eșalonate.

Pentru informații suplimentare puteți contacta Serviciul de Urmărire, Încasare, Evidență Financiar-Fiscală la nr. de tel.:0736883568

 

Persoanele care beneficiază de scutirile legale de la plata impozitelor sau taxelor locale, sau de cele stabilite prin hotărârea Consiliului Local pe baza unor documente revizuibile (cum ar fi: pensionarii, veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-Lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate) vor prezenta documentele justificative cel târziu până la data de 31 martie 2023.

Proprietarii clădirilor cu destinația de locuință, respectiv al locuințelor din blocuri, care au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pentru acordarea scutirii vor prezenta documentele jusitificative până la 31 martie 2022.  

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, persoanele fizice și juridice sunt obligate să își asigure împotrivadezastrelor naturale toate construcțiile cu destinația de locuință, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora. Nerespectarea obligației de asigurare constituie contravenție.

Conform reglementărilor legale în vigoare contribuabilii au posibitatea de a transmite organului fiscal declarații și documente jusitificative prin mijloace electronice de transmitere la distanță, inclusiv pe adresa de e-mail: taxeimpozitelocale@sepsi.ro. În cazul persoanelor juridice e-mail-ul de comunicare trebuie să fie însoțit de semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat digital.   

Totodată vă atragem atenția asupra posibilităților de efectuare plată on-line și consultare situație fiscală prin Sistemul național electronic de plată on-line cu cardul bancar www.ghiseul.ro, ori prin internet banking la conturile bancare precizate pe pagina oficială al primăriei www.sfantugheorgheinfo.ro/Taxe locale/Conturi IBAN.