ro
 
Sâmbătă, 03. Iunie 2023.

HOTĂRÂREA NR 95/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

26.03.2020 2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  95/2020

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 61305/2019 al Compartimentului Administraţie Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național, Ordonanței nr. 2/17.03.2020 Militară privind unele măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 și a Ordonanței nr. 3/21.03.2020 Militară privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19; 
Având în vedere Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi modificarea şi completarea altor acte normative;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (3) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Administraţie Locală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 26 martie 2020.


                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                                  Toth-Birtan Csaba                                                                      SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                       Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa