ro
 
Vineri, 12. Iulie 2024.

HOTĂRÂREA NR.  394/2021 privind aprobarea instituirii Programului de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe alocate pentru activităţi nonprofit în domeniul sănătății fizice și mintale

08.11.2021
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  394/2021

privind aprobarea instituirii Programului de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe alocate pentru activităţi nonprofit în domeniul sănătății fizice și mintale

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 68473/2021 al Direcției Juridice și Restituirea Proprietăților din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. 7 lit. c și alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă instituirea Programului de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe alocate pentru activităţi nonprofit în domeniul sănătății fizice și mintale.

ART. 2. – Se aprobă Regulamentul privind Programul de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe alocate pentru activităţi nonprofit în domeniul sănătății fizice și mintale, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 3.– Fondurile alocate finanțărilor nerambursabile în cadrul programului instituit prin art. 1 vor fi prevăzute în bugetele anuale ale municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu anul 2021.

ART. 4. Se aprobă alocarea din bugetul local pe anul 2021 a sumei de 300.000 lei, în vederea finanțării programului instituit prin art. 1.

ART. 5. Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Economică și Finanțe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 08 noiembrie 2021.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kolcza István

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă