ro
 
Luni, 01. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR  382/2020  privind aprobarea proiectului „Construire centru comunitar integrat din Őrkő” și a cheltuielilor legate de proiect

27.11.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  382/2020

 privind aprobarea proiectului „Construire centru comunitar integrat din Őrkő” și a cheltuielilor legate de proiect

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 66395/2020 al Serviciului Elaborare, Implementare Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere adresa de solicitare clarificări nr. 327/26.11.2020 din partea Asociației Grup de Acțiune Locală ”SEPSI”;

Având în vedere Ghidul specific aferent Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 9: ”Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”, Prioritatea de investiții 9.1 "Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)", OS 9.1: ”Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate”;

Având în vedere apelul de proiecte POR/GAL SEPSI/2020/9/02/OS9.1 lansat de către Asociația Grup de Acțiune Locală ”SEPSI”;

Având în vedere HCL nr. 350/2020 privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe cu Asociaţia „Caritas-Asistență Socială” Filiala Organizației Caritas Alba Iulia, Asociația de Promovare a Sănătății Mintale Esély și Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România Filiala Sfântu Gheorghe în vederea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Construire centru comunitar integrat din Őrkő”;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (2) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă proiectul ”Construire centru comunitar integrat din Őrkő”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9: ”Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”, Prioritatea de investiții 9.1 "Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)", OS 9.1: ”Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate”, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2. – Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Construire centru comunitar integrat din Őrkő”, în cuantum de 6.294.275,52 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă este de 4.585.287,00 lei, iar valoarea totală neeligibilă de 1.708.988,51 lei.

ART. 3. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a municipiului Sfântu Gheorghe în cuantum de 1.800.694,25 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 91.705,74 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Construire centru comunitar integrat din Őrkő”.

ART. 4. – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ”Construire centru comunitar integrat din Őrkő”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe.

ART. 5. – Din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.         

ART. 6. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează dl. viceprimar Toth-Birtan Csaba, Generală Economică și Finanțe Publice Municipale și Serviciul Elaborare, Implementare Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 noiembrie 2020.

PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ       Ambrus Zsombor       

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó 

 

Anexă