ro
 
Luni, 25. Ianuarie 2021.

HOTĂRÂREA NR  343/2020 privind Aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la proiectul ”Construire centru comunitar integrat din Őrkő” și inițierea procedurii de selecție a partenerilor furnizori de servicii sociale în vederea realizării în comun a proiectului

05.11.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  343/2020

privind Aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la proiectul ”Construire centru comunitar integrat din Őrkő” și inițierea procedurii de selecție a partenerilor furnizori de servicii sociale în vederea realizării în comun a proiectului

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 61320/2020 al Biroului de Proiecte și Achiziții Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Ghidul specific aferent Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 9: ”Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”, Prioritatea de investiții 9.1 "Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)", OS 9.1: ”Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate”;

Având în vedere apelul de proiecte POR/GAL SEPSI/2020/9/02/OS9.1 lansat de către Asociația Grup de Acțiune Locală ”SEPSI”;

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. e din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (2) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

 ART. 1. – Se aprobă participarea Municipiului Sfântu Gheorghe la proiectul ”Construire centru comunitar integrat din Őrkő”, ce va fi finanțat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 9: ”Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”, Prioritatea de investiții 9.1 "Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)", OS 9.1: ”Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate”.

ART. 2. – Se aprobă inițierea procedurii de selecție a partenerilor furnizori de servicii sociale, prin anunțul de selecție, anexă la prezenta din care face parte integrantă, în vederea realizării în comun a proiectului ”Construire centru comunitar integrat din Őrkő”.

ART. 3. –Comisia de evaluare a dosarelor de candidatură și comisia de soluționare a contestațiilor se vor numi, prin dispoziție, de primarul municipiului Sfântu Gheorghe.

ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează dl viceprimar Toth-Birtan Csaba şi Biroul de Proiecte și Achiziții Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 5 noiembrie 2020.

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                CONTRASEMNEAZĂ

        Ambrus Zsombor                               Pentru SECRETAR GENERAL

                                                                                 Morar Edith

 

Anexă