ro
 
Luni, 25. Ianuarie 2021.

HOTĂRÂREA NR  331/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în Comisia de deliberare a propunerilor de investiţii înaintate către SEPSIIPAR SRL

05.11.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  331/2020

privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului

Sfântu Gheorghe în Comisia de deliberare a propunerilor de investiţii înaintate către SEPSIIPAR SRL

 

Consiliul Local al Municipiul Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 60577/02.11.2020. al Biroului Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Ordinul Prefectului județului Covasna nr. 276/2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna;

Având în vedere Capitolul II. din anexa la HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată, cu modificări şi completări ulterioare;

În baza prevederilor Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. i și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în Comisia de deliberare a propunerilor de investiţii ale SEPSIIPAR SRL cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, Câmpul Frumos nr. 5, judeţul Covasna, după cum urmează:

  1. Ferenczy Ágnes-Kanilla, consilier local;
  2. Debreczeni László, consilier local.

ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează administratorul SEPSIIPAR SRL şi Biroul de Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 05 noiembrie 2020.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ

        Ambrus Zsombor                               Pentru SECRETAR GENERAL

                                                                                  Morar Edith