ro
 
Luni, 25. Ianuarie 2021.

HOTĂRÂREA NR  330/2020 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în cadrul Consiliului Consultativ al Complexului ”Zathureczky Berta”

05.11.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  330/2020

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în cadrul Consiliului Consultativ al Complexului Zathureczky Berta”

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 60.439/2020 al directorului Complexului ”Zathureczky Berta”;

Având în vedere Ordinul Prefectului județului Covasna nr. 276/2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

În baza prevederilor art. 10 din HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

În baza prevederilor art. 41. alin. (2) din Legea 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d şi alin. (7) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

ART. 1. - Se desemnează pe d-na Székely Kincső, consilier local, ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în cadrul Consiliului Consultativ al Complexului ”Zathureczky Berta”.

ART. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Complexul ”Zathureczky Berta” din Municipiul Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 05 noiembrie 2020.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                CONTRASEMNEAZĂ

      Ambrus Zsombor                                 Pentru SECRETAR GENERAL

                                                                                 Morar Edith