ro
 
Marți, 28. Iunie 2022.

HOTĂRÂREA NR. 177/2022 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice, 12 m în cadrul parteneriatului: UAT Municipiul Sfântu Gheorghe – UAT Comuna Arcuș”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în parteneriat cu comuna Arcuș

05.05.2022
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 177/2022

privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice, 12 m în cadrul parteneriatului: UAT Municipiul Sfântu Gheorghe – UAT Comuna Arcuș”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în parteneriat cu comuna Arcuș

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 30746/2022 al Serviciului Elaborare, Implementare Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 4240/05.05.2022 a Comunei Arcuș;
Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență și a Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României;
Având în vedere prevederile Legii nr. 231/2021 privind aprobarea OUG nr. 24/2021 pentru modificarea și completarea OUG nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență, necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, și a prevederilor O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea OUG nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, Ghidului specific Componentei 10 – Fondul Local;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 4 lit. f și alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă participarea municipiului Sfântu Gheorghe în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice, 12 m în cadrul parteneriatului: UAT Municipiul Sfântu Gheorghe – UAT Comuna Arcuș”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în parteneriat cu comuna Arcuș.
ART. 2. – Se aprobă nota de fundamentare a proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice, 12 m în cadrul parteneriatului: UAT Municipiul Sfântu Gheorghe – UAT Comuna Arcuș”, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Comuna Arcuș, în scopul depunerii și implementării proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice, 12 m în cadrul parteneriatului: UAT Municipiul Sfântu Gheorghe – UAT Comuna Arcuș”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Se aprobă descrierea sumară a investiției privind proiectul „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice, 12 m în cadrul parteneriatului: UAT Municipiul Sfântu Gheorghe – UAT Comuna Arcuș”, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. – Se aprobă valoarea totală a proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice, 12 m în cadrul parteneriatului: UAT Municipiul Sfântu Gheorghe – UAT Comuna Arcuș” în cuantum de 38.762.931,96 lei (inclusiv TVA).
ART. 6. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Sfântu Gheorghe, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 29.750,00 lei.
ART. 7. - Municipiul Sfântu Gheorghe se angajează să finanțeze toate sumele, reprezentând cheltuieli care ar putea fi declarate neeligibile rezultate din documentațiile tehnico-economice/contractele de furnizare și lucrări, ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice, 12 m în cadrul parteneriatului: UAT Municipiul Sfântu Gheorghe – UAT Comuna Arcuș”.
ART. 8. - Municipiul Sfântu Gheorghe se obligă să asigure spații adecvate pentru amplasarea unui număr de 45 de stații de încărcare pentru vehicule electrice, precum și costurile necesare pentru punerea în funcțiune a acestora. Contravaloarea celor 45 de stații de încărcare pentru vehicule electrice, în cuantum de 5.538.037,50 lei, va fi suportată din alocarea suplimentară asigurată în cadrul apelului de proiecte, stațiile fiind achiziționate centralizat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
ART. 9. - Se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe pentru semnarea, în numele și pentru Municipiul Sfântu Gheorghe, a acordului de parteneriat, a tuturor actelor necesare depunerii, precontractării și contractării proiectului, precum și a contractului de finanțare aferent acestuia.
ART. 10. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează dl. viceprimar Toth-Birtan Csaba, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Municipale și Serviciul Elaborare, Implementare Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 5 mai 2022.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Toth-Birtan Csaba

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3