ro
 
Marți, 28. Iunie 2022.

HOTĂRÂREA NR. 175/2022 privind aprobarea alipirii unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Nicolae Iorga nr. 24

05.05.2022
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 175/2022

privind aprobarea alipirii unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Nicolae Iorga nr. 24

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 30289/2022 al arhitectului şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția muncii și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 879 din Codul Civil şi al Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c şi art. (6) lit. c și art. 296 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a terenului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Nicolae Iorga, înscris în CF nr. 25769 sub nr. cad 25769 în suprafață de 4235 mp și declararea ca bun de interes public local.
ART. 2. – Se aprobă alipirea terenurilor proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, situate în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Nicolae Iorga nr. 24, înscrise în CF nr. 25769 sub nr. cad 25769 în suprafaţă de 4235 mp și CF nr. 42616 sub nr. cad 42616 în suprafaţă de 2538 mp, într-un corp funciar cu nr. cad nou 42690, în suprafață totală de 6773 mp, conform documentaţiei cadastrale executată de ing. Andrei Alexandru Ciprian, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Covasna, precum și municipiilor, orașelor și comunelor din județul Covasna, cu modificările și completările ulterioare, se va modifica în sensul prevederilor art. 1, în condițiile legii.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 05 mai 2022.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Toth-Birtan Csaba

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă