ro
 
Vineri, 12. Iulie 2024.

Serviciul Juridic și Consiliere pentru Cetățeni


Persoane și date de contact:

Morár Edith, șef serviciu - edith.morar@sepsi.ro
Molnár Katalin, șef birou - katalin.molnar@sepsi.ro  

Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 141

Macovei Otilia-Petruța, consilier juridic - petruta.macovei@sepsi.ro
Neamțu Ruxandra Gabriela, consilier juridic - ruxandra.pana@sepsi.ro
Barabás Dorottya Adrien, consilier juridic - dorottya.barabas@sepsi.ro 

Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 128

Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 7 și 8

 

Prezentarea activităţii biroului:

Oficiul juridic îşi desfăşoară activitatea în cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, în subordine directă a Secretarului municipiului.

Biroul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
-  asigură consultaţii cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;
-  întocmeşte proiecte de hotărâri în vederea supunerii spre adoptare Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
-  asigură, prin acordarea de asistenţă juridică, cadrul legal necesar pentru activitatea birourilor şi compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
-  asigură, în condiţiile legii, reprezentarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe şi al primarului în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici, precum şi în relaţiile cu alte persoane juridice şi fizice;
-  avizează legalitatea actelor care pot angaja răspunderea patrimonială a Consiliului local municipal şi după caz, participă la negocierea şi redactarea acestora;
-  cercetează şi soluţionează scrisorile, sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor în spiritul prevederilor legale, adresate Consiliului local municipal şi repartizate de conducere;
-  ţine evidenţa operativă a tuturor cauzelor aflate în curs de judecată şi urmăreşte asigurarea reprezentării în faţa instanţei;
-  avizează contractele economice, actele adiţionale şi alte acte de gestiune care implică răspundere juridică, contrasemnând pentru legalitate aceste acte administrative de gestiune;
-  acordă asistenţă de specialitate şi îndrumare la organizarea concursurilor sau examenelor pentru ocuparea posturilor vacante;
-  asigură evidenţa, păstrarea, conservarea şi arhivarea documentelor privind activitatea proprie;
-  participă în comisiile constituite pentru aplicarea Legii nr. 18/1991şi legii nr. 10/2001,  în cele de achiziţii publice, licitaţii, concesiuni;