ro
 
Marți, 28. Iunie 2022.

INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 31 martie 2022

DISPOZIŢIA NR. 463/2022
privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local
al Municipiului Sfântu Gheorghe

Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 31 martie 2022, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani în favoarea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea - Conferința Transilvania Sud.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării unui imobil situat în municipiului Sfântu Gheorghe, strada Ghioceilor nr. 10.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării unui apartament situat în municipiului Sfântu Gheorghe, strada Romulus Cioflec nr. 2, bl. 4, sc. A, ap. 10.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării unui apartament situat în municipiului Sfântu Gheorghe, strada Váradi József nr. 90A, bl. 2, sc. C, ap. 8.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării unui apartament situat în municipiul Sfântu Gheorghe, strada Romulus Cioflec nr. 3, sc. B, ap. 5.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării unui imobil situat în satul Țufalău, județul Covasna.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 575/2005 încheiat cu dr. Nemes Tibor.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru imobilele cu altă destinație decât cea de locuință, care aparţin domeniului privat al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a bunului imobil proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat în cartierul Câmpul Frumos nr. 5, bl. 2, sc A, ap. 2, către Szabó Sándor.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a bunului imobil situat pe str. Aleea Scurtă nr. 1, bl. 10, sc B, et. 2, ap. 11 Sfântu Gheorghe, în favoarea chiriaşei Țurcanu Maria.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situației juridice a unor terenuri ocupate de construcții cu destinația de garaje.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situației financiare anuale pe anul 2021 al URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții „Amenajarea căii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circulă transportul public, amenajarea trotuarelor și realizarea unor piste pentru bicicliști”, aprobat prin HCL nr. 91/2019, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea întabulării în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe a tronsonului cuprins între str. Nucului și str. József Attila a străzii Fermei.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. II, V.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dezlipirii unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, cartierul Câmpul Frumos.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. II, V.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dezlipirii unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, zona străzii Borvíz.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. II, V.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 1/10.03.2022 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Extindere intravilan cu zona de prestări servicii, comerț depozitare și mică industrie”, DN13E, Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. II, V.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 2/21.03.2022 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădiri destinate sănătății” str. Țigaretei nr. 44, Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. II, V.
19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ zonă de locuințe și servicii” str. Gyárfás Jenő, municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. II, V.
20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unui teren situat pe str. Gyárfás Győző numitei Molnár Noémi, în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive din bugetul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2022.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V, VI.
22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării activității Clubului Sportiv Şcolar Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V, VI.
23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării destinației unei locuințe din cadrul Centrului Social, precum și modificarea și completarea HCL nr. 377/2019 privind reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
25. – DIVERSE.

ART. 2. - Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.
ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.
ART. 4. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul Administrație Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 25 martie 2022.

PRIMAR

Antal Árpád-András

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó