ro
 
Miercuri, 10. August 2022.

INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 30 decembrie 2021

DISPOZIŢIA NR. 1437/2021

privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 40 lit. c și art. 42 din HCL nr. 95/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

DISPUNE

ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 30 decembrie 2021, ora 14,00. Ședința se va desfășura prin sistemul de audioconferință STS, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, strada 1 Decembrie 1918 nr. 18.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, strada Kós Károly nr. 51.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, strada Borvíz nr. 28.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, strada Sălciilor nr. 19.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, strada Nicolae Bălcescu nr. 17.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 12/2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, în cadrul Poliţiei Locale Sfântu Gheorghe.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a unui teren proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat în Șugaș Băi.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Colegiului Național ”Székely Mikó” Sfântu Gheorghe a unor spații din imobilul situat pe str. Gróf Mikó Imre nr. 1.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V. 

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinație de locuințe, situate în cartierul Câmpul Frumos și modificarea prevederilor acestora.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind cesiunea și transcrierea unor contracte de concesiune, precum și prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V. 

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru imobilele cu altă destinație decât cea de locuință, care aparţin domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 2.389/15.01.2015 încheiat între municipiul Sfântu Gheorghe și Orange România S.A.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 560/2005 încheiat cu dr. Șerban Felicia.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.

14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 569/2005 încheiat cu dr. Szőke Ecaterina.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.

15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de începere a lucrărilor de construire a locuinței pe terenul atribuit prin HCL nr. 214/2020 în favoarea lui Molnár Ede - Károly.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al numitului Császár Szabolcs - Attila asupra terenul atribuit în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale, situat pe str. Borvíz

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009. a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societății URBAN-LOCATO SRL Sfântu Gheorghe pe anul 2021.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentanților municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților a SEPSIIPAR SRL Sfântu Gheorghe, pentru prelungirea mandatului acordat administratorului societății SEPSIIPAR SRL Sfântu Gheorghe.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă Construcții de Sănătate”, str. Stadionului nr. 1, municipiul Sfântu Gheorghe.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V. 

21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 12/07.12.2021 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuințe și servicii” str. Jókai Mór, municipiul Sfântu Gheorghe.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 13/13.12.2021 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Magazin LIDL” str. Garoafei FN, municipiul Sfântu Gheorghe.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 14/13.12.2021 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Regenerare urbană a zonei Simeria”, municipiul Sfântu Gheorghe.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 15/13.12.2021 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Regenerare urbană a zonei Urban - Locato”, municipiul Sfântu Gheorghe.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 16/17.12.2021 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Regenerare urbană zona str. Sportului, Narciselor, Nuferilor, Liliacului”, municipiul Sfântu Gheorghe.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

26. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului privind atestarea și reatestarea persoanelor fizice, care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii la asociațiile de proprietari, aprobat prin HCL nr. 417/2021.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

27. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului nr. 581/02.12.2021, precum și a proiectului Actului adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și ECO BIHOR SRL.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

28. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de gestionare a deșeurilor în județul Covasna.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

29. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării destinației unui număr de 3 locuințe din cadrul Centrului Social, precum și modificarea și completarea HCL nr. 377/2019 privind reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.

30. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea antemăsurătorii, a prețului de pornire la licitație pentru valorificarea materialului lemnos către persoane juridice, prețul materialului lemnos ce se va valorifica persoanelor fizice, a valorii lucrărilor silvice, precum și fundamentarea valorilor lucrărilor silvice din fondul forestier proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe, necesare a se executa în anul 2022.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

31. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Prezintă: preşedinte de şedinţă.

32. – DIVERSE.

 

ART. 2. - (1) Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.

(2) Numărul de telefon și numărul PIN prin care consilierii locali se pot conecta la audioconferință se va transmite prin sms în preziua ședinței.

ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.

ART. 4. – Accesul cetățenilor la ședința consiliului local se va face prin nr. telefon 0267-311726 până cel mai târziu în ziua ședinței, ora 9.00. Aceștia vor primi un număr de telefon și un număr PIN prin intermediul căruia se vor putea conecta la ședința consiliului local pentru a lua cuvântul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au înscris.

ART. 5. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

ART. 6. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul Administrație Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 23 decembrie 2021.

PRIMAR

Antal Árpád-András

 CONTRASEMNEAZĂ

 SECRETAR GENERAL

 Kulcsár Tünde-Ildikó