ro
 
Marți, 28. Iunie 2022.

INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 28 aprilie 2022

DISPOZIŢIA NR. 593/2022
privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local
al Municipiului Sfântu Gheorghe

Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 28 aprilie 2022, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situației financiare pe anul 2021 al SEPSIIPAR SRL Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situației financiare pe anul 2021 al MULTI-TRANS SA Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situației financiare pe anul 2021 al SEPSI REKREATÍV SA Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situației financiare pe anul 2021 al SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind cesiunea unui contract de concesiune, precum și prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 27623/26.04.2021, având ca obiect imobilul situat pe str. Kőrösi Csoma Sándor nr. 32.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al numitului Mechiș Marian asupra terenul atribuit în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale, situat în str. dr. Grigore Păltineanu.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de selecție - componenta integrală pentru recrutarea administratorului SEPSIIPAR SRL.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de selecție - componenta integrală pentru recrutarea administratorului SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea preţurilor locale pentru producerea şi distribuţia energiei termice pe bază de gaze naturale pentru municipiul Sfântu Gheorghe, de către URBAN-LOCATO S.R.L, cu modificările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării și completării HCL nr. 241/2013 privind instituirea Normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Regulamentului privind desfășurarea comerțului stradal și a Regulamentului privind autorizarea desfăşurării activităţilor comerciale şi al serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, aprobate prin HCL nr. 87/2017, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare Parțială PUZ Zona Centrală” str. 1 Decembrie 1918, str. Kossuth Lajos, str. Kőrösi Csoma Sándor și str. Ciucului, municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. II, V.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe cu comuna Reci, comuna Ozun, comuna Chichiș, comuna Ilieni, comuna Arcuș, comuna Valea Crișului, comuna Ghidfalău, comuna Micfalău, comuna Bodoc, comuna Malnaș, comuna Bixad și comuna Moacșa, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA METROPOLITANĂ SEPSI”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului privind Programul multianual de interes local „Sprijin acordat tinerilor cu vârste cuprinse între 18-35 de ani pentru închirierea unor suprafețe locative” aprobat prin HCL nr. 414/2021.
Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V, VI.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării HCL nr. 31/2022 privind aprobarea stabilirii unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Complexului “Zathureczky Berta” pe anul 2022.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de acordare a titlului onorific „PRO URBE”, aprobat prin H.C.L. nr. 106/2014, cu modificările și completările ulterioare și aprobarea conferirii titlului onorific „PRO URBE” pe anul 2022.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. IV, V.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
19. – DIVERSE.

ART. 2. - Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.
ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.
ART. 4. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul Administrație Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 21 aprilie 2022.

PENTRU PRIMAR

VICEPRIMAR

TOTH-BIRTAN CSABA

CONTRASEMNEAZĂ

PENTRU SECRETAR GENERAL

MORAR EDITH