ro
 
Miercuri, 10. August 2022.

INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 27 ianuarie 2022

DISPOZIŢIA NR. 46/2022
privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local
al Municipiului Sfântu Gheorghe

Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 27 ianuarie 2022, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2022.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, III, IV, V, VI.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, din cadrul Poliţiei Locale Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2022.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale Administraţie, în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2022.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achitării cotizației anuale a municipiului Sfântu Gheorghe către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achitării cotizației anuale de membru al municipiului Sfântu Gheorghe către Asociația „Orașe Energie România – OER”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe ale unor imobile situate pe str. Stadionului nr. 8-10 și str. Cânepei FN.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 567/2005 încheiat cu dr. Balogh Veronica-Eva-Maria.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transcrierii unei cote de 1/3 parte din Contractul de concesiune nr. 5312/1993.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situației juridice a unor terenuri ocupate de construcții cu destinația de garaje.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate, a unui teren proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. dr. Grigore Păltineanu, înscris în CF nr. 27489 Sfântu Gheorghe, în suprafață de 300 mp.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind cesiunea unui contract de concesiune, precum și prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe, cartierul Câmpul Frumos.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona Őrkő”, municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea inițierii procedurii de selecție a administratorului societății SEPSIIPAR SRL Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea inițierii procedurii de selecție a administratorului societății SEPSI ÚT ÉPÍTŐ SRL Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Contractului de administrare nr. 52524/2016 încheiat între municipiul Sfântu Gheorghe și SEPSIIPAR SRL Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Contractului de asociere nr. 8206/15.02.2017 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi TEGA S.A. în vederea organizării Târgului producătorilor şi meşteşugarilor şi Târgului de flori şi grădinărit în municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările si completările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului privind Programul multianual de interes public ”Dăm valoare rablei tale”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării și completării Programului multianual de interes local SEPSI CARD pentru susținerea activităților sportive în municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V, VI.
20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării şi desfăşurării evaluării managementului pe anul 2021 al Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.
21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării şi desfăşurării evaluării managementului pe anul 2021 al Teatrului “Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.
22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării şi desfăşurării evaluării managementului pe anul 2021 al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.
23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 186/2021 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, pe anul 2021.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 377/2019 privind reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie să presteze una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile care beneficiază de ajutor social pe anul 2022.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
26. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însușirea Raportului Comisiei de evaluare nr. 257/14.01.2022 privind rezultatul reevaluării anuale a beneficiarilor din Centrul Social din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
27. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stabilirii unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Complexului “Zathureczky Berta” pe anul 2022.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
28. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
29. – DIVERSE.


ART. 2. - Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.
ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.
ART. 4. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul Administrație Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 21 ianuarie 2022.

PRIMAR

Antal Árpád-András

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó