ro
 
Marți, 28. Iunie 2022.

INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 26 mai 2022

DISPOZIŢIA NR. 711/2022
privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 26 mai 2022, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2022.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani în favoarea Parohiei Romano-Catolice nr. 1. din Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind Acordul de principiu referitor la acordarea facilităților reglementate prin Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, rezidentului BAUMEISTER S.R.L.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situației financiare pe anul 2021 al SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reducerii capitalului social al societății MULTI-TRANS S.A.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societății URBAN LOCATO SRL Sfântu Gheorghe pe anul 2022.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării HCL nr. 63/2022 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2022.
Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, aprobate prin HCL nr. 60/2022.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. EC 579/2005 încheiat cu dr. Bolcu Alexandru-Dan.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de comodat nr. 23347/25.04.2017 încheiat cu Parohia Romano – Catolică Sfântu Gheorghe IV.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Arany János nr. 12.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dezlipirii unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Voican.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. II, V.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate, a unui teren proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în zona străzii Kökényes.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a bunului imobil proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat în cartierul Câmpul Frumos nr. 5, bl. 7, sc. B, ap. 1, către Gyenge István.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, strada 1 Mai nr. 30.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, strada Bartalis Ferenc nr. 6.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situației juridice a unor terenuri ocupate de construcții cu destinația de garaje.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare în favoarea Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe asupra unor imobile cu destinația de locuinţe de necesitate aflate în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea destinației a unui număr de 2 locuințe din cadrul Centrului Social al Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: „Eficientizarea sistemului de iluminat public în municipiul Sfântu Gheorghe, Lot 2 - pentru strada Lunca Oltului prin dublarea și extinderea iluminatului”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare iluminat public pentru străzile cuprinse în zonele: Ștrand, Simeria Sud, Arena și Borvíz Vest”, din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea reglementărilor privind asigurarea numărului minim de parcări pentru noile construcții și amenajări autorizate în municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea Procentului de Ocupare al Terenului pentru construcții cu funcțiuni mixte și de locuire din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea condițiilor de autorizare a anexelor exploatațiilor agricole situate în extravilanul municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
26. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV).
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
27. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
28. – DIVERSE.

ART. 2. - Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.
ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.
ART. 4. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul Administrație Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 20 mai 2022.

PRIMAR

Antal Árpád-András

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó