ro
 
Luni, 15. August 2022.

INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 25 noiembrie 2021

DISPOZIŢIA NR. 1281/2021
privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local
al Municipiului Sfântu Gheorghe

Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 25 noiembrie 2021, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani în favoarea Parohiei Reformate III. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării datelor tehnice ale imobiului situat în str. Cimitirului, proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe cu drept de administrare Consililul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a bunului imobil proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat pe cartierul Câmpul Frumos nr. 5, bl. 14, ap. 9, către Tankó János.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractelor de administrare asupra locuinţelor de serviciu situate în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ţigaretei nr. 75.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cesiunii unui contract de concesiune, precum și prelungirea unui contract de concesiune asupra unei suprafeţe destinate extinderii contrucţiei pe terenul alăturat.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate, a unui teren în suprafață de 149 mp, proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. dr. Grigore Păltineanu, înscris în CF nr. 39221 Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 284/2019 privind instituirea Programului de dezvoltare locală în vederea realizării unui obiectiv de agrement educaţional şi sportiv în Municipiul Sfântu Gheorghe şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 334/2021 privind instituirea Programului de dezvoltare locală în vederea realizării unui Parc zoologic, obiectiv de agrement educațional în domeniul protecției mediului în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de concesiune nr. 4016/2012 încheiat între municipiul Sfântu Gheorghe și URBAN LOCATO SRL.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Contractului de închirierie nr. 73212/29.11.2019 încheiat între municipiul Sfântu Gheorghe și Uniunea Pensionarilor „Șugaș” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 73214/29.11.2019 încheiat între municipiul Sfântu Gheorghe și Fundaţia ”Mihai Viteazul”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 73.218/29.11.2018 încheiat între municipiul Sfântu Gheorghe și Fundația ”Cimbora” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării regimului juridic al blocurilor de locuințe ANL, situate în municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situației juridice a unor terenuri ocupate de construcții cu destinația de garaje.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii și reglementarea juridică a unor contracte de concesiune aferente construcțiilor cu destinația de garaje, care expiră în data de 31.12.2021.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Nouă”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Textiliștilor”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PT, inclusiv modificarea devizului general aprobat prin HCL nr. 396/2020, pentru obiectivul de investiții ”Amenajare Skate Park în Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifului de distanţă maximal pentru serviciul public de transport persoane în regim de taxi pe raza municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice în Municipiul Sfântu Gheorghe, Raportare pe anul 2021.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local „Sprijin acordat tinerilor cu vârste cuprinse între 18-35 de ani pentru închirierea unor suprafețe locative”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V, VI.
21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de împrumut de folosință, cu titlu gratuit, între Muzeul Național de Artă Contemporană al României și Municipiul Sfântu Gheorghe având ca obiect împrumutul unor opere de artă cu scopul realizării unei expoziții de către Centrul de Arte Plastice al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.
22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 261/2021 privind alocarea unei sume din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC „Participarea ACS Sepsi Sic în toate competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și handbal, sezon competițional 2021-2022, juniori și seniori” respectiv organizare evenimente și competiții sportive și aprobarea proiectului actului adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 327/50763/61/05.08.2021 încheiat între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv SEPSI-SIC
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V, VI.
23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind atestarea și reatestarea persoanelor fizice, care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii la asociațiile de proprietari.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării şi completării HCL nr. 273/2020 privind modificarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările rezidențiale amenajate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
26. – DIVERSE.


ART. 2. - Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.
ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.
ART. 4. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul Administrație Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 19 noiembrie 2021.

PENTRU PRIMAR

VICEPRIMAR

Toth-Birtan Csaba

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó