ro
 
Miercuri, 10. August 2022.

INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 24 februarie 2022

DISPOZIŢIA NR. 323/2022
privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local
al Municipiului Sfântu Gheorghe

Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 24 februarie 2022, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.12.2021.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local pentru instituirea fondului de relaţii internaţionale, pe anul 2022.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea sprijinirii bisericilor creştine din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea ajutorului de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în municipiul Sfântu Gheorghe pentru PRODUCȚIE CS.I.T. S.R.L.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, pe anul 2022.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură “Kónya Ádám” din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2022.
Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Andrei Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2022.
Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2022.
Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achitării cotizației anuale a municipiului Sfântu Gheorghe către Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna pe anul 2022.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achitării cotizației anuale a municipiului Sfântu Gheorghe către Asociația ”Asociația Vadon” pe anul 2022.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al MULTI-TRANS SA Sfântu Gheorghe pe anul 2022.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății URBAN - LOCATO SRL Sfântu Gheorghe pe anul 2022.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sepsi Protect SA Sfântu Gheorghe pe anul 2022.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării unui apartament situat în municipiului Sfântu Gheorghe, strada Váradi József.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Contractului de parteneriat nr. 3489/14.05.2002 încheiat între Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația „Míves”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Contractului de închiriere nr. 15485/2014 cu proprietarii terenului pe care funcţionează grădinăria municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Ciucului.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a bunului imobil proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat în cartierul Câmpul Frumos nr. 5, bl. 3, sc. A, ap. 1, către Kiss Csaba.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe ale unor apartamente situate pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, care vor avea destinația de locuinţe de necesitate și aprobarea transmiterii dreptului de administrare în favoarea Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unei construcţii, precum și prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici precum și a cofinanțării investiției ”Extindere RED zona pentru Amenajări sportive și parcaj-Zona Nord DN 12 Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării anuale, revizuirii şi stabilirii chiriilor aferente locuinţelor ANL din Municipiul Sfântu Gheorghe, începând din data de 01.03.2022.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării circulației autovehiculelor aparținând școlilor de șoferi pentru instruirea practică pe străzile din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe, Casa de Cultură ”Kónya Ádám”, Consiliul Județean Covasna și Biblioteca Județeană ”Bod Péter” în vederea organizării și desfășurării evenimentului cultural Târgul de carte și festivalul de literatură contemporană din Sfântu Gheorghe „SepsiBook”.
Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.
24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în comisiile de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.
25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Acordului de parteneriat între Asociaţia Serviciul de Ajutor Maltez în România Filiala Sfântu Gheorghe și Direcţia de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, Agentia Județeană pentru ocuparea forței de muncă - Covasna și Școala Gimnazială “Gödri Ferenc” din Sfântu Gheorghe, pentru obținerea finanțării în cadrul apelului lansat de către Asociația Grup de Acțiune Locală "Sepsi".
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
26. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării destinației unui număr de 2 locuințe din cadrul Centrului Social al Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
27. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de finanțare între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în vederea finanțării costului anual pentru copii/tinerii instituționalizați sau aflați la asistenți maternali profesioniști, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice instituționalizate, pe anul 2022.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
28. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
29. – DIVERSE.


ART. 2. - Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.
ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.
ART. 4. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul Administrație Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 18 februarie 2022.

PRIMAR

Antal Árpád-András

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó