ro
 
Luni, 15. August 2022.

INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 23 decembrie 2021

DISPOZIŢIA NR. 1427/2021

privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 23 decembrie 2021, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2021.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ”Program privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

3. – DIVERSE.

ART. 2. - Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.

ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.

ART. 4. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

ART. 5. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul Administrație Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.                                                       

Sfântu Gheorghe, la 20 decembrie 2021.

PRIMAR

Antal Árpád-András

 CONTRASEMNEAZĂ

 SECRETAR GENERAL

 Kulcsár Tünde-Ildikó