ro
 
Luni, 25. Septembrie 2023.

INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 17 martie 2022

DISPOZIŢIA NR. 429/2022
privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 40 lit. c și art. 42 din HCL nr. 95/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

DISPUNE

ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 17 martie 2022, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2022.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv de Hochei pe Gheață „Királypingvinek” Jégkorong Klub în cadrul programului de interes public „Inițiere în sport”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V, VI.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului tehnico-economic și acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
4. - DIVERSE.

ART. 2. - Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.
ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.
ART. 4. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul Administrație Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 11 martie 2022.

PRIMAR

Antal Árpád-András

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó