ro
 
Luni, 15. August 2022.

INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 17 ianuarie 2022

DISPOZIŢIA NR. 17/2022
privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local
al Municipiului Sfântu Gheorghe

Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 40 lit. c și art. 42 din HCL nr. 95/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

DISPUNE

ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 17 ianuarie 2022, ora 14,00. Ședința se va desfășura prin sistemul de audioconferință STS, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2021.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2022.
Prezintă: Antal Árpád - András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru imobilele cu altă destinație decât cea de locuință, care aparţin domeniului privat al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea treptelor/acceselor în strada 1 Decembrie 1918”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare preuniversitare de stat din municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul școlar 2022 – 2023.
Prezintă: Antal Árpád - András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării HCL nr. 372/2021 privind stabilirii cuantumului burselor pe categorii şi al numărului de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul şcolar 2021-2022.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.
7. - DIVERSE.

ART. 2. - (1) Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.
(2) Numărul de telefon și numărul PIN prin care consilierii locali se pot conecta la audioconferință se va transmite prin sms în preziua ședinței.
ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.
ART. 4. – Accesul cetățenilor la ședința consiliului local se va face prin nr. telefon 0267-311726 până cel mai târziu în ziua ședinței, ora 9.00. Aceștia vor primi un număr de telefon și un număr PIN prin intermediul căruia se vor putea conecta la ședința consiliului local pentru a lua cuvântul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au înscris.
ART. 5. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 6. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul Administrație Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 13 ianuarie 2022.

PRIMAR

Antal Árpád-András

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó