ro
 
Luni, 15. August 2022.

INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 14 februarie 2022

DISPOZIŢIA NR. 315/2022
privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local
al Municipiului Sfântu Gheorghe

Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 14 februarie 2022, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării municipiului Sfântu Gheorghe la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSI REKREATÍV SA Sfântu Gheorghe, pe anul 2022.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Devizului general aprobat prin HCL nr. 409/2021 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Nouă” din municipiul Sfântu Gheorghe și al Solicitării de finanțare aprobat prin HCL nr. 382/2021 privind aprobarea cererilor de finanțare pentru participarea municipiului Sfântu Gheorghe la Programul național de investiții „Anghel Saligny” și al devizelor generale ale obiectivelor de investiții propuse la finanțare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Devizului general aprobat prin HCL nr. 35/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Tutunului” din municipiul Sfântu Gheorghe și al Solicitării de finanțare aprobat prin HCL nr. 382/2021 privind aprobarea cererilor de finanțare pentru participarea municipiului Sfântu Gheorghe la Programul național de investiții „Anghel Saligny” și al devizelor generale ale obiectivelor de investiții propuse la finanțare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Devizului general aprobat prin HCL nr. 33/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Ceferiștilor” din municipiul Sfântu Gheorghe și al Solicitării de finanțare aprobat prin HCL nr. 382/2021 privind aprobarea cererilor de finanțare pentru participarea municipiului Sfântu Gheorghe la Programul național de investiții „Anghel Saligny” și al devizelor generale ale obiectivelor de investiții propuse la finanțare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării și comlpetării Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Sfântu Gheorghe alocate pentru activităţi nonprofit pentru tineret: “Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”, aprobat prin HCL nr. 281/2013, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V, VI.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în comisia locală de recrutare-încorporare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
8. - DIVERSE.

ART. 2. - Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.
ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.
ART. 4. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul Administrație Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 10 februarie 2022.

PRIMAR

Antal Árpád-András

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó