ro
 
Luni, 15. August 2022.

INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 09 martie 2022

DISPOZIŢIA NR. 416/2022
privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local
al Municipiului Sfântu Gheorghe

Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 40 lit. c și art. 42 din HCL nr. 95/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

DISPUNE

ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 09 martie 2022, ora 10,00. Ședința se va desfășura prin sistemul de audioconferință STS, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achitării cotizației anuale de membru a municipiului Sfântu Gheorghe către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării unui apartament situat în municipiului Sfântu Gheorghe, strada Vasile Goldiș.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării unui teren situat în localitatea Chilieni, strada Salcâmilor, identificat în CF nr. 28525.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSIIPAR SRL Sfântu Gheorghe pe anul 2022.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSI PROTEKT SA Sfântu Gheorghe pe anul 2022.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului tehnic verificat, inclusiv a devizului general modificat pentru obiectivul de investiții al proiectului „Construirea a 50 de locuințe sociale în Cartierul Őrkő”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Jókai Mór, inclusiv canalizare menajeră şi iluminat public” din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu TEGA SA, Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării delegării serviciului public de gestionare și supraveghere a câinilor fără stăpân de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentanților municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea generală a asociaților SEPSIIPAR SRL Sfântu Gheorghe pentru prelungirea mandatului acordat administratorului SEPSIIPAR SRL Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin HCL nr. 95/2020.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, III, IV, V, VI.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe, Casa de Cultură „Kónya Ádám” și Fundația „Jókainé- Laborfalvi Róza” în vederea organizării „Zilelor Sfântu Gheorghe 2022”.
Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.
13. - DIVERSE.

ART. 2. - (1) Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.
(2) Numărul de telefon și numărul PIN prin care consilierii locali se pot conecta la audioconferință se va transmite prin sms în preziua ședinței.
ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.
ART. 4. – Accesul cetățenilor la ședința consiliului local se va face prin nr. telefon 0267-311726 până cel mai târziu în ziua ședinței, ora 9.00. Aceștia vor primi un număr de telefon și un număr PIN prin intermediul căruia se vor putea conecta la ședința consiliului local pentru a lua cuvântul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au înscris.
ART. 5. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 6. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul Administrație Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 04 martie 2022.

PENTRU PRIMAR

VICEPRIMAR

Toth-Birtan Csaba

 CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó