ro
 
Miercuri, 10. August 2022.

INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 09 iunie 2022

DISPOZIŢIA NR. 784/2022
privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 09 iunie 2022, ora 14,00, în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării H.C.L. nr. 117/2021 privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru locuințele care aparțin domeniului privat al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism (CTATU) a municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. II, V.
4. - DIVERSE.

ART. 2. - Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.
ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.
ART. 4. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul Administrație Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 03 iunie 2022.

PENTRU PRIMAR

VICEPRIMAR

Toth-Birtan Csaba

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó