ro
 

HOTĂRÂREA NR 263/2020 pentru modificarea HCL nr. 253/2020 privind aprobarea instituirii Programului de interes local „Sprijinirea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe”

31.08.2020 2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  263/2020

pentru modificarea HCL nr. 253/2020 privind aprobarea instituirii Programului de interes local „Sprijinirea cadrelor

didactice din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 45.217/2020 întocmit de Biroul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) și alin. (7) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) și 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea Hotărârii Consilului Local nr. 253/2020 privind aprobarea instituirii Programului de interes local „Sprijinirea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe”, după cum urmează:
I. Titlul hotărârii va avea următorul conținut:
”PROIECT de HOTĂRÂRE privind aprobarea instituirii Programului de interes local ”Achiziționarea echipamentelor de protecție necesare desfășurării în condiții de prevenție a activității didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2”.
II. Anexa la hotărâre se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează funcţionarul public împuternicit din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe desemnat prin dispoziţia Primarului, Direcţia Economică şi Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 august 2020.

                           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                                Kelemen Szilárd-Péter                                                                       SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                              Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă

Cerere