ro
 
Luni, 01. Martie 2021.

HOTARÂREA NR. 176/2007 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil în suprafaţă de 10214 mp, situat în Sfântu Gheorghe, pe str. Câmpul Frumos, nr. 5

27.09.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTARÂREA NR. 176/2007
privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil în suprafaţă de 10214 mp, situat în Sfântu Gheorghe, pe str. Câmpul Frumos, nr. 5

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC 1264/2007 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

            Având în vedere Certificatul de urbanism nr.566/2007 emisă de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) şi art. 13 alin. (1), alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

          In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            In temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă al imobilului, domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Câmpul Frumos nr. 5, înscris în C.F. nr.12265 – Sfântu Gheorghe, nr. top 1464/1/1, construcţie cu teren aferent în suprafaţă de 10.214 m2, în vederea exploatării acestuia.

            ART. 2. -  Se aprobă Studiul de oportunitate , anexa nr. 1 (cu anexa nr.1/SO, nr.2/SO şi nr.3/SO); Caietul de sarcini, anexa nr. 2 (cu anexele nr.1/CS, nr.2/CS si nr.3/CS) ;  precum şi Regulamentul  concesionării, anexa nr. 3 (cu anexe nr.1/R, nr.2/R şi nr.3/R) la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.

            ART. 3. -  Preţul Caietului de sarcini se stabileşte la sumă de 500 lei.

            ART. 4. -  Comisia de evaluare a ofertelor se va constitui printro dispoziţie de primar.

ART. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Economic, Studii şi Programe;  Compartimentul contabilitate;  Direcţia Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe  din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 27 septembrie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ
Kalamár György Tibor                                              SECRETAR
                                                                        Kulcsár Tünde

Anexa nr 1 la HCLM 176/2007