ro
 
Miercuri, 24. Februarie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 175/2007 privind modificarea H.C.L. nr. 151/2007 privind valorificarea prin licitaţie publică a unor mijloace fixe din domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe

27.09.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 175/2007
privind modificarea H.C.L. nr. 151/2007 privind valorificarea prin licitaţie publică
a unor mijloace fixe din domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC 6356/2007 al Biroului Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;

Având vedere prevederile legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1994, actualizată privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; precum şi a H.G. nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997.

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. c, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            In temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂREŞTE

 

ART. 1. -  Se aprobă modificarea şi completarea caietului de sarcini privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de valorificare prin licitaţie publică deschisă a unor mijloace fixe din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.C.L. nr. 151/2007, potrivit anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

            ART. 2.- Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisiei de licitaţie constituită prin H.C.L. nr. 151/2007, Serviciul de Gospodărire a Domeniului Public şi Compartimentul Contabilitatedin cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 27 septembrie 2007.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ
Kalamár György Tibor                                                   SECRETAR
                                                                              Kulcsár Tünde