ro
 
Miercuri, 24. Februarie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 174/2007 privind modificarea H.C.L. nr. 159/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Magazin de prezentare şi servicii auto MIDA”- Sfântu Gheorghe, Covasna

27.09.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 174/2007
privind modificarea H.C.L. nr. 159/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Magazin de prezentare şi servicii auto MIDA”- Sfântu Gheorghe, Covasna

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 1752/2007 al Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere H.C.L. nr. 159/2007 privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Magazin de prezentare şi servicii auto MIDA”- Sfântu Gheorghe, Covasna;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. c, respectiv art. 127 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            In temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂREŞTE

 

ART. 1. -  Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 159/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Magazin de prezentare şi servicii auto MIDA”- Sfântu Gheorghe, Covasna, după cum urmează:

            “ART. 1. - Se aprobă ”Planul Urbanistic Zonal – magazin de prezentare şi servicii auto „MIDA”- Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, în baza Proiectului nr. 185/2007 elaborat de S.C. Tc 3 S.R.L., pentru introducerea în intravilan a terenurilor situate în municipiul Sfîntu Gheorghe, DN 12 (km. 8+100 partea dreaptă drum), înscrise în CF nr. 21.388 Sfântu Gheorghe, nr. cadastral 9389 în suprafaţă de 20.189 mp şi CF nr. 21.337 Sfântu Gheorghe, nr. cadastral 9391 în suprafaţă de 3.049 mp, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.”

ART. 2.- Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul pentru Autorizarea Construcţiilor şi Proiectare din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 27 septembrie 2007.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ
Kalamár György Tibor                                              SECRETAR
                                                                        Kulcsár Tünde