ro
 
Luni, 01. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 173/2007 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 101/2002 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, republicată

27.09.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 173/2007
privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 101/2002 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, republicată

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 6354/2007 al Biroului Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;

Având vedere Referatul nr. 2168/18.06.2007 al S.C. TEGA S.A.Sfântu Gheorghe;

În baza prevederilor art. 3, art. 18 alin. (1) şi art. 24 din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;

Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            In temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 HOTĂREŞTE

 

ART. 1. -  Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 101/2002, privind instituirea normelor de bună gospodărire a teritoriului municipiului Sfântu Gheorghe, republicată, după cum urmează:

I. După alineatul (1) al art. 26 se introduce un nou alineat, alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) Persoanele fizice şi juridice care depun deşeuri reutilizabile de hârtie sau carton sau de alte tipuri, mai puţin PET-uri şi sticle, în containerele amplasate pe domeniul public, sunt obligaţi să le aducă, prin desfacere, presare sau orice altă modalitate, la forma în care ocupă cel mai mic spaţiu volumetric posibil şi să le introducă în recipient în această stare.”

II. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

„Art. 32 – (1) Persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a contracta transportarea şi depozitarea deşeurilor menajere cu operatorul de salubritate desemnat de autoritatea administraţiei publice locale sau de a transporta deşeurile menajere produse în gospodărie care respectă normele legale pentru transportul de deşeuri la un depozit de deşeuri autorizat.

(2) Persoanele fizice şi juridice cu domiciliul/sediul în municipiul Sfântu Gheorghe care nu au contracte valabil încheiate cu operatorul serviciului de salubritate sau nu fac dovada depozitării rezidurilor menajere solide la un depozit de deşeuri autorizat vor fi amendaţi contravenţional în condiţiile prezente norme.

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) persoanele care au contractat serviciile de salubrizare prin asociaţiile de proprietari/locatari de care aparţin imobilele în care aceştia domiciliază sau îşi desfăşoară activitatea.

(4) Se interzice persoanelor fizice sau juridice abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deşeurilor, precum şi orice alte operaţiuni neautorizate, efectuate cu acestea.

III. Articolul 75 va avea următorul cuprins:

„Art. 75 – Constituie contravenţie următoarele fapte săvârşite de instituţii publice, agenţi economici, alte persoane juridice, cetăţeni, asociaţiile de locatari sau proprietari şi se sancţionează după cum urmează:

a.) cu amendă de la 50 lei la 150 lei pentru persoanele fizice şi de la 100 lei la 500 lei pentru persoanele juridice încălcarea prevederilor art. 5, art. 7, art. 8, art. 10, art. 11, art. 12 lit. a), c-g), art. 13, art. 14, art. 18, art. 19, art. 20, art. 22, art. 23, art. 25, art. 26 alin. (2), art. 36, art. 41 lit. c), art. 42, art. 46-51, art. 53, art. 56 lit a), b) şi d), art. 57-59, art. 61, art. 66-70;

b.) cu amendă de la 150 lei la 300 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele juridice încălcarea prevederilor art. 4, art. 9, art. 12 lit. b), h) şi i), art. 15 lit. a) şi d), art. 17, art. 21, art. 24, art. 26 alin (1), art. 27-31, art. 32 alin. (2), art. 33, art. 34, art. 39, art. 40, art. 41 lit. a) şi b), art. 43-45, art. 54, art. 55, art. 56 lit. c), art. 60, art. 62, art. 64, art. 65.

c.) cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice încălcarea prevederilor art. 32 alin. (4), art. 35, art. 52, art. 63, art. 71.”

IV. Articolul 76 va avea următorul cuprins:

„Art. 76 – Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute în prezentele norme se face de primarul municipiului Sfântu Gheorghe, de persoanele împuternicite prin dispoziţie de primar şi de agenţii comunitari din cadrul Direcţiei de Poliţie Comunitară Sfântu Gheorghe.

ART. 2. – Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 15 zile de la data aducerii la cunoştiinţă publică, în condiţiile legii.

            ART. 2.- Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul de Gospodărire Comunală, Serviciul Urbanism, Compartimentul pentru Sprijinirea Activităţilor Asociaţiilor de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, Direcţia Poliţia Comunitară Sfântu Gheorghe, precum şi operatorii serviciilor de utilităţi publice.

 

Sfântu Gheorghe, la 27 septembrie 2007.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ
Kalamár György Tibor                                                 SECRETAR
                                                                             Kulcsár Tünde