ro
 
Luni, 01. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 171/2007 privind rectificarea bugetului Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune” pe anul 2007

27.09.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 171/2007
privind rectificarea bugetului Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune” pe anul 2007

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 6340/2007 al  Compartimentului Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură, ştiinţă şi sport şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune”  din Sfântu Gheorghe pe anul 2007, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

            ART. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Contabilitate din cadrul Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune”  din Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 27 septembrie 2007

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ
Kalamár György Tibor                                     SECRETAR
                                                                Kulcsár Tünde