ro
 
Luni, 01. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 164/2007 privind modificarea listei de investiţii, anexă la bugetul de venituri şi cheltuieli a S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, pe anul 2007

06.09.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 164/2007
privind modificarea listei de investiţii, anexă la bugetul de venituri şi cheltuieli a S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, pe anul 2007

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de AGA, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC 1265/2007 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Referatul nr. 2169/18.06.2007 al directorului general al S.C. TEGA S.A.;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

În baza prevederilor art. 111 alin. (2) lit. e şi art. 112 din Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale –  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Statutului S.C. TEGA S.A.;

În conformitate cu art. 36 alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. – Se aprobă  modificarea listei de investiţii, anexă la Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2. – Cu urmărirea executării prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Consiliului de Administraţie al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe


Sfântu Gheorghe, la 06 septembrie 2007    

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ
Kalamár György Tibor                                     PENTRU SECRETAR
                                                                     Hengán Hajnal