ro
 
Luni, 01. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 163/2007 privind modificarea H.C.L. nr. 140/2007 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil situat pe str. Kós Károly nr. 78

06.09.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

                     HOTĂRÂREA NR. 163/2007
privind modificarea H.C.L. nr. 140/2007 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil situat pe str. Kós Károly nr. 78

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC. 1237/2007 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere H.C.L. nr. 140/2007 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil situat pe str. Kós Károly nr. 78

            Având în vedere prevederile art. 123 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            In temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂREŞTE

 

ART. 1. -  Se modifică punctul 6. Cuantumul minim al chiriei din Caietul de sarcini ce constituie anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 140/2007, după cum urmează:

“6. Cuantumul minim al chiriei:

Nivelul preţului de pornire a licitaţiei este de 26.060,19/lei/imobil închiriat/an fără TVA,  corespunzător a 8.020 Euro/imobil închiriat/an fără TVA. Chiria este indexabilă annual, în funcţie de evoluţia cursului official lei/Euro, comunicată de BNR în prima zi de lucru a anului. Chiria indexată se va achita pe tot parcursul perioadei închirierii, respective în mod uniform, pe toată durata celor 20 de ani.  ”

ART. 2. -  Se modifică punctul 1. din Declaraţia de ofertă propriuzisă, anexa nr. 2 la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere prin licitaţie publică deschisă, ce constituie anexa nr. 5 la H.C.L. nr. 140/2007, după cum urmează:

            “1. – Suntem interesaţi de a participa la licitaţia publică deschisă pentru închirierea terenului de construcţii în suprafaţă de 1.130 m2, clădire S+P+M cu suprafaţă construita la sol de 328 m2 (aria desfăşurată de 400 m2, suprafaţa subsolului de 120 m2), situat în str. Kós Károly nr. 78.” 

ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Economic, Studii şi Programe, Compartimentul Contabilitate şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 06 septembrie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ
Kalamár György Tibor                                           PENTRU SECRETAR
                                                                          Hengán Hajnal