ro
 
Luni, 01. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 154/2007 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă al unui teren în vederea implantării de suporturi independente

06.09.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 154/2007
privind închirierea prin licitaţie publică deschisă al unui teren în vederea implantării de suporturi independente

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr.IN-5795/2007 al Biroului Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiilor de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Avand in vedere prevederile art. 35 alin. (3) lit. e si art. 36 alin. (2) din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 955/2004.

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 408/2007 emis de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) şi art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 13 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. a şi art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART.1. – (1) Se aprobă închirierea unui teren domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe în suprafaţă de 2,00 mp, situat pe str. Lt.David Păiuş, în faţa imobilului nr. 10, conform Planului de situaţie, anexa nr.1 la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.

          (2) – Terenul este destinat amplasării a trei suporturi independente, neluminoase.

ART.2. – Se aprobă Caietul de sarcini şi Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere prin licitaţie publică deschisă, anexa nr.2, respectiv anexa nr.3 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.

ART. 3. – Componenţa nominală a Comisiei de evaluare a ofertelor depuse se stabileşte după cum urmează:

Preşedinte:   Czimbalmos Kozma Csaba, viceprimarul Municipiului Sfântu Gheorghe;

Membrii:   Szilágyi Attila, referent superior la Serviciul Economic, Studii şi Programe a  Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

                    Kulpinszki Judit, consilier juridic la Oficiul Juridic a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Membru supleant: - László Csaba, referent de specialitate la Biroul de Gospodărie Comunală a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.                     

            ART. 4. – Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează domnului Czimbalmos K. Csaba, viceprimarul Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 06 septembrie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ
Kalamár György Tibor                                                           PENTRU SECRETAR
                                                                                          Hengán Hajnal