ro
 
Miercuri, 24. Februarie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 153/2007 privind aprobarea reactualizării tabelului nominal cuprinzînd ordinea de prioritate pe anul 2007, în vederea atribuirii apartamentelor disponibile construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

06.09.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 153/2007
privind  aprobarea  reactualizării tabelului nominal  cuprinzînd ordinea de prioritate pe anul 2007,   în vederea atribuirii apartamentelor disponibile construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

             

              Consiliul Local al municipiul Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară;

              Având în vedere Raportul de Specialitate nr. SO.1731 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

              Având în vedere avizul favorabil al Comisieil de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

              În baza prevederilor Cap.III din Legea nr.114/1996 a locuinţei republicată ,art.30 din H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinţelor nr.114/1996 şi în baza Legii nr. 152/1998 privind înfinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cu modificările ulterioare, respectiv H.G. nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr 152/1998;

          În baza H.C.L. nr.116 privind “ Criteriile de acces şi de punctaj “ pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea atribuirii apartamentelor disponibile din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

         În conformitate cu prevederile art. 36. alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

         În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată:

                       

HOTĂREŞTE

 

              ART. 1. - Se aprobă tabelul nominal, reactualizat, cuprinzînd ordinea de prioritate pe anul 2007, în vederea repartizării locuinţelor cu chirie construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

              ART. 2. - Asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Social din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 06 septembrie 2007

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ
Kalamár György Tibor                                                       PENTRU SECRETAR
                                                                                     Hengán Hajnal

Anexa nr 1 la HCLM 153/2007