ro
 
Miercuri, 24. Februarie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 151/2007 privind valorificarea prin licitaţie publică a unor mijloace fixe din domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe

06.09.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 151/2007
privind valorificarea prin licitaţie publică a unor mijloace fixe din domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC 19/2007 al Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Raportul de evaluare întocmit de către S.C. MULTI-TRANS S.A.;

Având în vedere avizul favorabil al  Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului Local al  Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere  prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1994, actualizată privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale precum şi H.G. nr. 909/1997 (actualizată) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

            În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1.- Se aprobă caietul de sarcini privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de valorificare prin licitaţie publică deschisă a unor mijloace fixe din domeniului privat al municipiului Sfântu Gheorghe, conform în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2.-  Se stabileşte componenţa nominală a Comisiei de organizare a licitaţiei după cum urmează:

            -Biró László, şef Birou Gospodărire Comunală, preşedinte

            -Miklos Zoltán, şef Serviciu S.G.D.P., membru;

            -Kulpinski Judit, consilier juridic, membru;

ART. 3.- Preţul caietului de sarcini se stabileşte la suma de 10 lei.

ART. 3.- Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public şi Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 06 septembrie 2007


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ
Kalamár György Tibor                                          PENTRU SECRETAR                                        
                                                                         Hengán Hajnal