ro
 
Luni, 01. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 146/2007 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe

10.08.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 

 

HOTĂRÂREA NR. 146/2007
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 5433/2007 al Biroului Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere evizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

 ART.1. – Hotărârea Consiliului Local nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe, se modifică şi se completează după cum urmează:

I. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. – (1) Pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe circulaţia şi/sau păşunatul animalelor nesupravegheate, în alte condiţii decât cele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională, după cum urmează:

            - câini                                                                                              50 lei/cap animal;

            - ovine                                                                                             20 lei/cap animal;

            - porcine                                                                                        150 lei/cap animal;

            - cabaline                                                                                       500 lei/cap animal;

            - bovine                                                                                         150 lei/cap animal;

                                                                                                                                             

            (2) Amenzile contravenţionale se vor achita la casieria Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi se fac venit la bugetul local.”

            II. Anexa nr. 1 la care se face referire în art. 2 se modifică potrivit anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

III. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

            “ART. 3. – (1) Animalele găsite păşunând şi/sau circulând în zone publice: parcuri, zone verzi, drumuri publice sau în alte locuri oprite accesului acestora  vor fi prinse, conduse sau transportate de către persoanele împuternicite de primarul municipiului, la Circumscripţia Sanitar - Veterinară Sfântu Gheorghe din strada Nicolae Bălcescu nr. 4 în vederea preluării şi examinării acestora din punct de vedere sanitar – veterinar.

            (2) Animalele aduse la Circumscripţia Sanitar – Veterinară vor fi adăpostite şi îngrijite corespunzător până la preluarea acestora de către proprietari.”

IV. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

            “Art.4. – Pentru identificarea proprietarului sau deţinătorului legal al animalului, în termen de 24 de ore de la întocmirea procesului - verbal de constatare se aduc la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi prin anunţ în presa locală datele de identificare ale animalului.”

            V. După articolul 4 se introduce un articolul 41, cu următorul cuprins:

            “Art. 41 – (1)În situaţia în care proprietarul sau deţinătorul legal al animalului se prezintă la primar şi face dovada că animalul este deţinut legal şi că a achitat amenda contravenţională prevăzută la art. 1 precum şi contravaloarea tuturor cheltuielilor aferente prinderii, transportării, examinării sanitar-veterinare şi îngrijirii animalului, precum şi contravaloarea anunţului publicitar, animalul va fi restituit prin proces-verbal de predare-primire acestuia.

(2) Dacă în termen de 72 ore de la afişarea, respectiv apariţia anunţului în ziare, animalul nu este revendicat sau proprietarul sau deţinătorul legal al acestuia nu face dovada îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (2), acesta se consideră fără stăpân sau, după caz, abandonat, prin dispoziţia primarului municipiului Sfântu Gheorghe animalul şi trecut în domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe.”

VI. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

Art. 5. – (1) Animalele trecute în domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe se valorifică prin abator, în cazul ovinelor, porcinelor, bovinelor şi cabalinelor, iar câinii vor fi consideraţi câini fără stăpân potrivit prevederilor legale în materie.

            (2) Sumele obţinute în urma valorificării animalelor se fac venit la bugetul local.”

            VII. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

            “Art. 6 - Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

VIII. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

            “Art.7. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 septembrie 2007.”

IX. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. – Constatarea şi aplicarea contravenţiilor se face de către primar, de persoanele împuternicite prin dispoziţie de primar, precum şi de agenţii comunitari din cadrul Direcţiei “Poliţia Comunitară Sfântu Gheorghe”.

X. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art.10. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gospodărire Comunală, Direcţia “Poliţia Comunitară Sfântu Gheorghe”, Direcţia Finanţe Publice Municipale şi Compartimentul Buget - Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.”

            Art. 2. – H.C.L. nr. 84/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările aduse acesteia prin prezenta hotărâre se va republica, dându-se articolelor o nouă numerotare.


Sfântu Gheorghe, la 10 august 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ
Ferenczi István                                                          SECRETAR
                                                                           Kulcsár Tünde

Anexă la H.C.L. nr. 146/2007