ro
 
Luni, 01. Martie 2021.

HOTARÂREA NR. 145/2007 privind aplicarea la Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

10.08.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTARÂREA NR. 145/2007
privind aplicarea la Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC 1141/2007 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere poz. 267 din anexa nr. 2 al H.G. nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1.122/2007 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi;

În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. – Se aprobă aplicarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe la “Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi” în vederea reabilitării Parcului Elisabeta, domeniu public extratabular al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe,  înscris în C.F. nr. 1080 Sfântu Gheorghe sub nr. top 1229/1/1, în suprafaţă totală de 38.270 mp, potrivit planului de situaţie, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2. – Se aprobă contractarea unei finanţării nerambursabile în valoare de 1.086.298,00 lei, reprezentând 100% din valoarea totală eligibilă, pe un termen de 12 luni.

ART. 3. – Se desemnează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Albert Almos să reprezinte Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe în relaţia cu Administraţia Fondului pentru Mediu până la momentul semnării contractului.

ART. 4. – (1) Se desemnează ca responsabil de proiect viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Czimbalmos Kozma Csaba.

(2) Se mandatează persoana desemnată prin alin. (1) ca în numele şi pentru Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe să semneze contractul de finanţare. 

ART. 5. – Se aprobă Studiul de fezabilitate „Amenajări Peisagistice pentru Reabilitarea Parcului Central, Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna” şi  indicatorii tehnico-economici, potrivit celor cuprinse în Proiectul nr. 2743/2007, elaborat de S.C. Proiect Covasna S.A., anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă

ART. 6. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează persoanelor desemnate prin art. 3 şi 4.

 

Sfântu Gheorghe, la 10 august 2007

           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ
Ferenczi István                                                   SECRETAR
                                                                   Kulcsár Tünde