ro
 
Miercuri, 24. Februarie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 144/2007 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 101/2004

26.07.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 HOTĂRÂREA NR. 144/2007
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 101/2004

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate Nr. IN. 4991/20.07.2007 al Biroului Administraţiei Locale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere art. 20 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART 1.- Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 101/2004 privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în sensul completării Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi a Comisiei pentru învăţământ, cultură, ştiinţă şi sport, cu domnul consilier PETRUŞAN ALEXANDRU IOSIF.

            ART. 2.- Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local prevăzute la art. 1.

Sfântu Gheorghe, 26 iulie 2007


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ
Balogh Klára                                                  SECRETAR
                                                                Kulcsár Tünde