ro
 
Luni, 01. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 142/2007 privind vânzarea directă a unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, sat Chilieni nr. 37

26.07.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 142/2007
privind vânzarea directă a unui  teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, sat Chilieni nr. 37

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC. 1007/2007 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplinăa Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Autorizaţia de construire nr. 264/2004 şi Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrării nr. UR. 2354/2006;

Având în vedere cererea nr. EC. 1006/2007 al d-lui Gothárd Anton;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 1310/2007, elaborat de evaluatorii Mikó László şi Mikó Zsuzsanna;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 123 alin. (1), alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. – Se aprobă întabularea în domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, a cotei de 17/240 parte din terenul proprietatea Statului Român, cu drept de administrare operativă Comitetul Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Sfântu Gheorghe, înscris în C.F. nr. 418 Chilieni, sub nr. top 254, în suprafaţă totală de 720 mp.

ART. 2. – Se aprobă vânzarea directă a suprafeţei de 51 mp, reprezentând cota de 17/240 parte din terenul intravilan evidenţiat în C.F. nr. 418 Chilieni, sub nr. top 254, în suprafaţă totală de 720 mp, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, sat Chilieni nr. 37, domeniu privat al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, aferent construcţiei cu destinaţie de locuinţă S+P+M, neîntabulată în evidenţele C.F. , proprietatea numitului Gothárd Anton.

            ART. 3. – (1) Preţul de vânzare al terenului este de 940,00 lei, valoare rezultată din Raportul de evaluare nr. 1310/2007.

            (2) Preţul terenului se va plăti integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

            ART. 4. – Se mandatează primarul municipiului cu reprezentarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în faţa notarului public cu ocazia încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.

            ART. 5. – În termen de 15 zile de la intarea în vigoare a prezentei hotărâri numitul Gothárd Anton va fi notificat  asupra intenţiei de vânzare a terenului descris la art. 2.

            ART. 6. – Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 
Sfântu Gheorghe, la 26 iunie 2007


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ
Balogh Klára                                                  SECRETAR
                                                                 Kulcsár Tünde