ro
 
Luni, 01. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 139/2007 privind concesionarea fără licitaţie publică a unor suprafeţe pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate

26.07.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 139/2007
privind concesionarea fără licitaţie publică a unor suprafeţe pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 4943/2007 al Biroului Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi alComisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.G. nr. 975/2002;

            În baza prevederilor art. 58 alin. (3) din Ordinul nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile art. 15 lit. c din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1. – Se aprobă stabilirea destinaţiei de terenuri aparent libere - învecinate unor construcţii existente - destinate amenajării în mod corespunzător şi estetic al accesului cumpărătorilor şi consumatorilor din exterior în unităţile de comerţ şi prestări de servicii, în baza prevederilor certificatelor de urbanism eliberate de primarul municipiului Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

            ART. 2. – Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenurilor aparent libere, făcând parte din domeniul public (trotuare, spaţii verzi) al municipiului Sfântu Gheorghe.

            ART. 3. – Se aprobă încheierea contractelor de concesiune pe o perioadă de 5 ani, începând de la 01 august 2007, pentru terenurile identificate în anexa nr. 1, cu plata trimestrială a redevenţei.

            ART. 4. – Se stabileşte taxa de redevenţă în echivalentul în lei de 5 Euro/mp/teren concesionat/an calculat în baza cursului oficial leu/Euro la data încheierii contractului, preţ ce se indexează la începutul fiecărui an în funcţie de cursul oficial leu/Euro.

            ART. 5. – Se aprobă proiectele contractelor de concesiune, anexele nr. 2 şi 3 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.

            ART. 6. – Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Urbanism, Biroul Gospodărire Comunală şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

            Sfântu Gheorghe, la 26 iulie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       CONTRASEMNEAZĂ
Balogh Klára                                                                SECRETAR