ro
 
Miercuri, 24. Februarie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 138/2007 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 4380/1998 încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

26.07.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 HOTĂRÂREA NR. 138/2007
privind modificarea Contractului de concesiune nr. 4380/1998  încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC. 1016/2007 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere procesul-verbal de adjudecare, încheiat în data de 14 decembrie 2006 între S.C. Zoocomp S.A. Sfântu Gheorghe – prin lichidator S.C. Euro Consulting Group S.R.L. Miercurea Ciuc – în urma proceselor-verbale nr. 2640/2006 şi nr. 2641/2006, încheiate la data de 14 decembrie 2006;

            Având în vedere procesul-verbal de predare-primire încheiat în data de 23 aprilie 2007 de Comisia de inventariere a bunurilor imobile achiziţionate din patrimoniul S.C. Zoocomp S.A. Sfântu Gheorghe, precum şi de S.C. Zoocomp S.A. Sfântu Gheorghe – reprezentată prin lichidator S.C. Euro Consulting Group Miercurea Ciuc – înregistrat la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. EC. 611/2007;

            Având în vedere Evaluarea activului “Magazin Piaţa nouă”, Anexa A12 la Raportul de evaluare al S.C. Zoocomp S.A. Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere art. 5 din Contractul de concesiune nr. 4380/1998 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul privat extratabular în domeniul public la Municipiului Sfântu Gheorghe al imobilului “complex comercial piaţă” cu teren aferent în suprafaţă totală de 123 mp, cu valoare de inventar de 50.940 lei.

            ART. 2. – Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr. 4380/1998 încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, potrivit clauzelor cuprinse în Actul adiţional, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

            ART. 3. - Predarea către S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe al imobilului, obiect al Act adiţional, se face prin proces verbal de predare-primire, pe bază de inventariere efectuată de către Comisia de inventariere a bunurilor imobile achiziţionate din patrimoniul S.C. Zoocomp S.A. Sfântu Gheorghe, constituită prin art. 1 din Hotărârea nr. 13/2007 al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

            ART. 4 – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Economic, Studii şi Programe, Compartimentul Contabilitate, Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Consiliul de Administraţie al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.

 Sfântu Gheorghe, la 26 iulie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ
Balogh Klára                                                                      SECRETAR
                                                                                    Kulcsár Tünde

Anexa la HCLM 138/2007