ro
 
Luni, 01. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 137/2007 privind modificarea Contractului de concesiune nr.1/1998 încheiat cu S.C.”Gospodărie Comunală”S.A. Sfântu Gheorghe

26.07.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 137/2007
privind modificarea Contractului de concesiune nr.1/1998 încheiat cu S.C.”Gospodărie Comunală”S.A. Sfântu Gheorghe

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC. 1005/2007 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere procesul-verbal de adjudecare, încheiat în data de 14 decembrie 2006 între S.C.“Zoocomp”S.A. Sfântu Gheorghe – prin lichidator S.C. “Euro Consulting Group”S.R.L. Miercurea Ciuc – în urma proceselor-verbale încheiate la data de 14 decembrie 2006, nr. 2640/2006 şi nr. 2641/2006;

          Având în vedere procesul-verbal de predare-primire încheiat în data de 23.04.2007 de Comisia de inventariere a bunurilor imobile achiziţionate din patrimoniul S.C.“Zoocomp”S.A. Sfântu Gheorghe şi de S.C. “Zoocomp” S.A. Sfântu Gheorghe – reprezentată prin lichidator S.C.“Euro Consulting Group” S.R.L. Miercurea Ciuc –, înregistrat la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. EC. 611/2007;

Având în vedere prevederile art. 7 lit. e, art. 8 alin. (1), art. 12 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere art. 7 şi art. 25 din Contractul de concesiune nr. 1/1998 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C.“Gospodărie Comunală”S.A. Sfântu Gheorghe;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTĂRĂŞTE

           

            ART.1. - Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe a reţelelor de apă potabilă şi de canalizare menajeră situate în incinta activului “Cartier de locuinţe Câmpul Frumos”.

ART. 2. - Se aprobă modificarea Contractului de concesiune nr. 1/1998 încheiat cu S.C.”Gospodărie Comunală”S.A. Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.

            ART. 3. - Predarea către S.C.”Gospodărie Comunală”S.A. Sfântu Gheorghe a bunurilor imobile cuprinse în Actul adiţional se face prin proces-verbal de predare-primire, pe bază de inventariere efectuată de către Comisia de inventariere a bunurilor imobile achiziţionate din patrimoniul S.C.”Zoocomp”S.A. Sfântu Gheorghe, constituită prin art. 1 din Hotărârea nr. 13/2007 al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

            ART. 4. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului Economic, Studii şi Programe, Compartimentului Contabilitate, Direcţiei Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Consiliului de Administraţie al S.C.”Gospodărie Comunală”S.A. Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 26 iulie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ
Balogh Klára                                                       SECRETAR
                                                                     Kulcsár Tünde