ro
 
Miercuri, 24. Februarie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 136/2007 privind delegarea dreptului de administrare asupra unui imobil, destinat învăţământului preuniversitar, situat în Cartierul Câmpul Frumos

26.07.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 136/2007

privind delegarea dreptului de administrare asupra unui imobil, destinat învăţământului preuniversitar,
situat în Cartierul Câmpul Frumos

           

          Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de Specialitate nr. EC. – 1004/2007 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură, ştiinţă şi sport şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere procesul - verbal de adjudecare, încheiat în data de 14 decembrie 2006 între S.C.“Zoocomp”S.A. Sfântu Gheorghe – prin lichidator S.C.“Euro Consulting Group”S.R.L. Miercurea Ciuc – în urma proceselor-verbale încheiate la data de 14 decembrie 2006, nr. 2640/2006 şi nr. 2641/2006;

          Având în vedere procesul - verbal de predare-primire încheiat în data de 23.04.2007 de Comisia de inventariere a bunurilor imobile achiziţionate din patrimoniul S.C.“Zoocomp”S.A. Sfântu Gheorghe şi de S.C.“Zoocomp”S.A. Sfântu Gheorghe – reprezentată prin lichidator S.C.“Euro Consulting Group”S.R.L. Miercurea Ciuc –, înregistrat la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. EC – 611/2007;

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1), art. 12 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile art. 7 lit. a din Normele metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2192/2005;

          În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul privat şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, al imobilului “Grădinita de copii” cu 340,16 mp, cu terenul aferent, înscris in C.F. nr. 1168 Sfântu Gheorghe, situat în Cartierul Câmpul Frumos.

            ART. 2. - Se aprobă delegarea dreptului de administrare asupra imobilului destinat învăţământului preuniversitar, individualizat la art. 1, în favoarea Consiliului de administraţie a Şcolii cu clasele I-VIII nr. 6 Sfântu Gheorghe.

            ART. 3. - Predarea-preluarea imobilului în gestiunea Şcolii cu clasele I-VIII nr. 6 Sfântu Gheorghe se face prin proces-verbal, pe bază de inventariere efectuată de  Comisia de inventariere a bunurilor imobile achiziţionate din patrimoniul S.C. ”Zoocomp” S.A. Sfântu Gheorghe, constituită prin art. 1 din Hotărârea nr. 13/2007 al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.         

ART. 4. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului Economic, Studii şi Programe, Compartimentului Contabilitate, Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Consiliului de administraţie a Şcolii cu clasele I-VIII nr. 6 Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 26 iulie 2007

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              CONTRASEMNEAZĂ
Balogh Klára                                                     SECRETAR
                                                                    Kulcsár Tünde