ro
 
Luni, 01. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 135/2007 cu privire la modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public, din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1. august 2007

26.07.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 135/2007
cu privire la modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public, din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1. august 2007

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 4827/2007 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere referatul IN nr. 4413/2007 înaintat de dl. György Ignác, Inginer – Şef atelier în cadrul Secţiei de Grădinărie, Întreţinere Parc şi Zone Verzi al Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturilor omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale ce se acordă funcţionarilor publici în anul 2007;

Conform prevederilor Ordonanţei nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalul salarizat potrivit anexelor nr. II. şi III. la legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică;

În conformitate cu prevederile art. 36. alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul prevederilor art. 45. alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1. Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public, din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1. august 2007.

            ART. 2. Dl. Primar va lua măsuri, ca în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri să se elaboreze statul de funcţii cu încadrarea nominală a personalului, potrivit statelor de funcţii aprobate.

            ART. 3. Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 26 iulie 2007

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ
Balogh Klára                                                            SECRETAR
                                                                         Kulcsár Tünde