ro
 
Miercuri, 24. Februarie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 134/2007 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007

26.07.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 134/2007
privind rectificarea bugetului local pe anul 2007

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN. 5050/2007 al Biroului Buget- Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi alComisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 486//2006 privind bugetul de stat pe anul 2007 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

 HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2007, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2. - Se aprobă modificarea listei obiectivelor de investiţii a Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2007,conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

            ART. 3.-  Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Buget- Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

 

            Sfântu Gheorghe, la 26 iulie 2007

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ
Balogh Klára                                                SECRETAR
                                                              Kulcsár Tünde