ro
 
Luni, 18. Ianuarie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 107/2007 privind suportarea contravalorii unor lucrări aferente reţelei de utilităţi şi amenajări exterioare la proiectul „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii cu 72 de apartamente în B-dul Gen. Grigore Bălan Sfântu Gheorghe”

31.05.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 


HOTĂRÂREA NR. 107/2007
privind suportarea contravalorii unor lucrări aferente reţelei de utilităţi şi amenajări exterioare la proiectul „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii  cu 72 de apartamente în B-dul Gen. Grigore Bălan Sfântu Gheorghe”

 

Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 3670/2007 al Oficiului de Dezvoltare, Investiţii;

Având în vedere H.C.L. nr. 127/2006 cu privire la transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren situat în pe B-dul Grigore Bălan f.n. către A.N.L. în vederea construirii unor apartamente pentru tineri în regim de închiriere;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disicplină a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea A.N.L., cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 36. alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2006 privind administaţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45. alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2006 privind administaţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1.- Se aprobă realizarea lucrărilor de extindere a reţelei de utilităţi şi a celor de amenajări exterioare aferente proiectului „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii, cu 72 apartamente, str. B-dul Grigore Bălan Sfântu Gheorghe”, în valoare de 1.860.731,1 lei inclusiv TVA (reprezentând 545.621 Euro) din care C+M 1.592.906,4 lei inclusiv TVA (reprezentând 467.086,9 Euro).

            ART. 2. – Se aprobă suportarea din bugetul municipiului Sfântu Gheorghe a contravalorii lucrărilor aferente extinderii reţelei de utilităţi şi a amenajărilor exterioare în condiţiile art.1, în paralel cu derularea lucrărilor de construire a blocurilor finanţate prin Agenţia Naţională de Locuinţe.

            ART. 3. –Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Oficiul de Dezvoltare, Investiţii precum şi Compartimentul Contabilitate din cadrul primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

            Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2007

           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ
Bajcsi Tiberiu                                                    SECRETAR
                                                                   Kulcsár Tünde