ro
 
Luni, 18. Ianuarie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 106/2007 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 185/2006 referitor la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea mai multor contracte cu complexitate redusă

31.05.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 


HOTĂRÂREA NR. 106/2007
privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 185/2006 referitor la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea mai multor contracte cu complexitate redusă

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 3496/2007 al Compartimentului Patrimoniu, Studii şi Achiziţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere prevederile art. 71 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 185/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea mai multor contracte cu complexitate redusă, în sensul schimbării domnului consilier juridic Para Loránt cu doamna Bodola Mirabella inspector, precum şi completarea membrilor de rezervă acesteia cu domnul Szabó Béla, inspector.

            ART. 2. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Comisiei constituite potrivit art.1 din prezenta hotărâre.

 

Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2007

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       CONTRASEMNEAZĂ
Bajcsi Tiberiu                                                               SECRETAR
                                                                               Kulcsár Tünde