ro
 
Luni, 25. Ianuarie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 83/2007 privind aprobarea indicatorilor technico-economici la lucrarea de investiţii „Lucrări de prioritate de reabilitare a reţelelor de apă potabilă şi extindere a reţelelor de canalizare în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”

24.05.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 

 

HOTĂRÂREA NR. 83/2007
privind aprobarea indicatorilor technico-economici la lucrarea de investiţii „Lucrări de prioritate de reabilitare a reţelelor de apă potabilă şi extindere a reţelelor de canalizare în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţa extraordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN. 3493/2007 al Oficiului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi alComisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

            In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            In temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1. - Se aprobă indicatorilor technico-economici la lucrarea de investiţii „Lucrări de prioritate de reabilitare a reţelelor de apă potabilă şi extindere a reţelelor de canalizare în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.

            ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ

            Bajcsi Tiberiu                                  PENTRU  SECRETAR

                                                                Hengán Hajnal


Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 83/2007